עמוד:670

כי-עניתי למען אלמד חקיך : עב טוב-לי תורת-פיך מאלפי זהב וכסף : עג ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך : עד יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי : עה ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך ואמונה עניתני : עו יהי-נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך : עז יבאוני רחמיך ואחיה כי-תורתך שעשעי : עח יבשו זדים כי-שקר עותוני אני אשיח בפקודיך : עט ישובו לי יראיך וידעי עדתיך : פ יהי-לבי תמים בחקיך למען לא אבוש : פא כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי : פב כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני : פג כיהייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי : פד כמה ימי-עבדך מתי תעשה ברדפי משפט : פה כרו-לי זדים שיחות אשר לא כתורתך : פו כל-מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני : פז כמעט כלוני בארץ ואני לא-עזבתי פקודיך : פח כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך : פט לעולם יהוה דברך נצב בשמים : צ לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד : צא למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך : צב לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי : צג לעולם לא-אשכח פקודיך כי בם חייתני : צד לך-אני הושיעני כי פקודיך דרשתי : צה לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן : צו לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד : צז מה-אהבתי תורתך כלהיום היא שיחתי : צח מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא-לי : צט מכל-מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי : ק מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי : קא מכל-ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך : קב ממשפטיך לא-סרתי כי-אתה הורתני : קג מה-נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי : קד מפקודיך אתבונן על-כן שנאתי כל-ארח שקר : קה נר-לרגלי דברך ואור לנתיבתי : קו נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך : קז נעניתי עד-מאד יהוה חיני כדברך : קח נדבות פי רצה-נא יהוה ומשפטיך למדני : קט נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי : קי נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי : קיא נחלתי עדותיך לעולם כי-ששון לבי המה : קיב נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב : קיג סעפים שנאתי ותורתך אהבתי : קיד סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי : קטו סורו-ממני מרעים ואצרה מצות אלהי : קטז סמכני כאמרתך ואחיה ואל-תבישני משברי : קיז סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד : קיח סלית כל-שוגים מחקיך כי-שקר תרמיתם : קיט סגים השבת כל-רשעי-ארץ לכן אהבתי עדתיך : קכ סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי : קכא עשיתי משפט וצדק בל-תניחני לעשקי : קכב ערב עבדך לטוב אל-יעשקני זדים : קכג עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך : קכד עשה עם-עבדך כחסדך וחקיך למדני : קכה עבדך-אני הבינני ואדעה עדתיך : קכו עת לעשות ליהוה הפרו תורתך : קכז על-כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז : קכח על-כן כל-פקודי כל ישרתי כל-ארח שקר שנאתי : קכט פלאות עדותיך על-כן נצרתם נפשי : קל פתח דבריך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר