עמוד:669

לבי דרשתיך אל-תשגני ממצותיך : יא בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא-לך : יב ברוך אתה יהוה למדני חקיך : יג בשפתי ספרתי כל משפטי-פיך : יד בדרך עדותיך ששתי כעל כל-הון : טו בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך : טז בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך : יז גמל על-עבדך אחיה ואשמרה דברך : יח גל-עיני ואביטה נפלאות מתורתך : יט גר אנכי בארץ אל-תסתר ממני מצותיך : כ גרסה נפשי לתאבה אל-משפטיך בכל-עת : כא גערת זדים ארורים השגים ממצותיך : כב גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי : כג גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך : כד גם-עדתיך שעשעי אנשי עצתי : כה דבקה לעפר נפשי חיני כדברך : כו דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך : כז דרך-פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך : כח דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך : כט דרך-שקר הסר ממני ותורתך חנני : ל דרך-אמונה בחרתי משפטיך שויתי : לא דבקתי בעדותיך יהוה אל-תבישני : לב דרךמצותיך ארוץ כי תרחיב לבי : לג הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב : לד הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל-לב : לה הדריכני בנתיב מצותיך כי-בו חפצתי : לו הט-לבי אלעדותיך ואל אל-בצע : לז העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני : לח הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך : לט העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים : מ הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני : מא ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך : מב ואענה חרפי דבר כי-בטחתי בדברך : מג ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד כי למשפטך יחלתי : מד ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד : מה ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי : מו ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש : מז ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי : מח ואשא-כפי אל-מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך : מט זכר-דבר לעבדך על אשר יחלתני : נ זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני : נא זדים הליצני עד-מאד מתורתך לא נטיתי : נב זכרתי משפטיך מעולם יהוה ואתנחם : נג זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך : נד זמרות היו-לי חקיך בבית מגורי : נה זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך : נו זאת היתה-לי כי פקדיך נצרתי : נז חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך : נח חליתי פניך בכל-לב חנני כאמרתך : נט חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל-עדתיך : ס חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך : סא חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי : סב חצות-לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך : סג חבר אני לכל-אשר יראוך ולשמרי פקודיך : סד חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני : סה טוב עשית עם-עבדך יהוה כדברך : סו טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי : סז טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי : סח טוב-אתה ומטיב למדני חקיך : סט טפלו עלי שקר זדים אני בכל-לב אצר פקודיך : ע טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי : עא טוב-לי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר