עמוד:667

פרק קטז א אהבתי כי-ישמע יהוה את-קולי תחנוני : ב כי-החה אזנו לי ובימי אקרא : ג אפפוני חבלי-מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא : ד ובשם-יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי : ה חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם : ו שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע : ז שובי נפשי למנוחיכי כי-יהוה גמל עליכי : ח כי חלצת נפשי ממות את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי : ט אתהלך לפני יהוה בארצות החיים : י האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד : יא אני אמרתי בחפזי כל-האדם כזב : יב מה-אשיב ליהוה כל-תגמולוהי עלי : יג כוס-ישועות אשא ובשם יהוה אקרא : יד נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו : טו יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו : טז אנה יהוה כי-אני עבדך אני-עבדך בן-אמתך פתחת למוסרי : יז לך-אזבח זבח פרק קטו א לא לנו יהוה לא לנו כי-לשמך תן כבוד על-חסדך על-אמתך : ב למה יאמרו הגוים איהנא אלהיהם : ג ואלהינו בשמים כל אשר-חפץ עשה : ד עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם : ה פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו : ו אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון : ז ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא-יהגו בגרונם : ח כמוהם יהיו עשיהם כל אשרבטח בהם : ט ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא : י בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא : יא יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא : יב יהוה זכרנו יברך יברך את-בית ישראל יברך את-בית אהרן : יג יברך יראי יהוה הקטנים עם-הגדלים : יד יסף יהוה עליכם עליכם ועל-בניכם : טו ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ : טז השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני-אדם : יז לא המתים יהללו-יה ולא כל-ירדי דומה : יח ואנחנו נברך יה מעתה ועד-עולם הללו-יה : פרק קיד א בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז : ב היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו : ג הים ראה וינס הירדן ימב לאחור : ד ההרים רקדו כאילים גבעות כבני-צאן : ה מה-לך הים כי תנוס הירדן תמב לאחור : ו ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני-צאן : ז מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב : ח ההפכי הצור אגם-מים חלמיש למעינו-מים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר