עמוד:666

פרק קיב א הללו יה אשרי-איש ירא את-יהוה במצותיו חפץ מאד : ב גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יברך : ג הון-ועשר בביתו וצדקתו עמדת לעד : ד זרח בחשך אור לישרים חנון ורחום וצדיק : ה טוב-איש חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט : ו כי-לעולם לא-ימוט לזכר עולם יהיה צדיק : ז משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה : ח סמוך לבו לא יירא עד אשר-יראה בצריו : ט פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד : י רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד : פרק קיג א הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את-שם יהוה : ב יהי שם יהוה מברך מעתה ועד-עולם : ג ממזרח-שמש עד-מבואו מהלל שם יהוה : ד רם על-כל-גוים יהוה על השמים כבודו : ה מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת : ו המשפילי לראות בשמים ובארץ : ז מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון : ח להושיבי עם-נדיבים עם נדיבי עמו : ט מושיבי עקרת הבית אםהבנים שמחה הללו-יה : פרק קי א לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך : ב מחה-עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך : ג עמך נדבת ביום חילך בהדרי-קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך : ד נשבע יהוה ולא ינחם אתה-כהן לעולם על-דברתי מלכי-צדק : ה אדני עלימינך מחץ ביום-אפו מלכים : ו ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על-ארץ רבה : ז מנחל בדרך ישתה על-כן ירים ראש : פרק קיא א הללו יה אודה יהוה בכל-לבב בסוד ישרים ועדה : ב גדלים מעשי יהוה דרושים לכלחפציהם : ג הוד-והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד : ד זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה : ה טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו : ו כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים : ז מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל-פקודיו : ח סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר : ט פדות שלח לעמו צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא שמו : י ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו עמדת לעד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר