עמוד:665

פרק קט א למנצח לדוד מזמור אלהי תהלתי אל-תחרש : ב כי פי רשע ופי-מרמה עלי פתחו דברו אתי לשון שקר : ג ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם : ד תחת-אהבתי ישטנוני ואני תפלה : ה וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי : ו הפקד עליו רשע ושטן יעמד עלימינו : ז בהשפטו יצא רשע ותפלתו תהיה לחטאה : ח יהיו-ימיו מעחים פקדתו יקח אחר : ט יהיו-בניו יתומים ואשתו אלמנה : י ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם : יא ינקש נושה לכל-אשר-לו ויבזו זרים יגיעו : יב אל-יהי-לו משך חסד ואל-יהי חונן ליתומיו : יג יהי-אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם : יד יזכר עון אבתיו אל-יהוה וחחאת אמו אלתמח : טו יהיו נגד-יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם : טז יען אשר לא זכר עשות חסד וירדף איש-עני ואביון ונכאה לבב למותת : יז ויאהב קללה ותבואהו ולא-חפץ בברכה ותרחק ממנו : יח וילבש קללה כמדו ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו : יט תהי-לו כבגד יעטה ולמזח תמיד יחגרה : כ זאת פעלת שטני מאת יהוה והדברים רע על-נפשי : כא ואתה יהוה אדני עשה-אתי למען שמך כי-טוב חסדך הצילני : כב כי-עני ואביון אנכי ולבי חלל בקרבי : כג כצל-כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה : כד ברכי כשלו מצום ובשרי כחש משמן : כה ואני הייתי חרפה להם יראוני יניעון ראשם : כו עזרני יהוה אלהי הושיעני כחסדך : כז וידעו כי-ידך זאת אתה יהוה עשיתה : כח יקללו-המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבדך ישמח : כט ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשתם : ל אודה יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו : לא כי-יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו : פרק קח א שיר מזמור לדוד : ב נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף-כבודי : ג עורה הנבל וכנור אעירה שחר : ד אודך בעמים יהוה ואזמרך בל-אמים : ה כי-גדול מעל-שמים חסדך ועדשחקים אמתך : ו רומה על-שמים אלהים ועל כל-הארץ כבודך : ז למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני : ח אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד : ט לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי : י מואב סיר רחצי על-אדום אשליך נעלי עלי-פלשת אתרועע : יא מי יבלני עיר מבצר מי נחני עד-אדום : יב הלא-אלהים זנחתנו ולא-תצא אלהים בצבאתינו : יג הבה-לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם : יד באלהים נעשה-חיל והוא יבוס צרינו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר