עמוד:664

פרק קז א הדו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו : ב יאמרו גאולי יהוה אשר גאלם מיד-צר : ג ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים : ד תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו : ה רעבים גם-צמאים נפשם בהם תתעחף : ו ויצעקו אל-יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם : ז וידריכם בדרך ישרה ללכת אל-עיר מושב : ח יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם : ט כי-השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא-טוב : י ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל : יא כי-המרו אמרי-אל ועצת עליון נאצו : יב ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר : יג ויזעקו אל-יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם : יד יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק : טו יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם : טז כי-שבר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע : יז אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו : יח כל-אכל תתעב נפשם ויגיעו עד-שערי מות : יט ויזעקו אל-יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם : כ ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם : כא יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם : כב ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה : כג יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים : כד המה ראו מעשי יהוה ונפלאותיו במצולה : כה ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו : כו יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג : כז יחוגו וינועו כשכור וכל-חכמתם תתבלע : כח ויצעקו אל-יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם : כט יקם סערה לדממה ויחשו גליהם : ל וישמחו כי-ישתקו וינחם אל-מחוז חפצם : לא יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם : לב וירממוהו בקהל-עם ובמושב זקנים יהללוהו : לג ישם נהרות למדבר ומצאי מים לצמאון : לד ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה : לה ישם מדבר לאגם-מים וארץ ציה למצאי מים : לו ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב : לז ויזרעו שדות ויחעו כרמים ויעשו פרי תבואה : לח ויברכם וירבו מאד ובהמתם לא ימעיט : לט וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון : מ שפך בוז על-נדיבים ויתעם בתהו לא-דרך : מא וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות : מב יראו ישרים וישמחו וכל-עולה קפצה פיה : מג מי-חכם וישמר-אלה ויתבוננו חסדי יהוה : מז הושיענו יהוה אלהינו וקבצנו מן-הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך : מח ברוך-יהוה אלהי ישראל מן-העולם ועד העולם ואמר כל-העם אמן הללו-יה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר