עמוד:661

פרק קד א ברכי נפשי את-יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת : ב עטה-אור כשלמה נוטה שמים כיריעה : ג המקרה במים עליותיו השם-עבים רכובו המהלך על-כנפי-רוח : ד עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט : ה יסד-ארץ על-מכוניה בל-תמוט עולם ועד : ו תהום כלבוש כמיתו על-הרים יעמדו-מים : ז מן-גערתך ינוסון מן-קול רעמך יחפזון : ח יעלו הרים ירדו בקעות אל-מקום זה יסדת להם : ט גבול-שמת בל-יעברון בל-ישובון לכמות הארץ : י המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון : יא ישקו כל-חיתו שדי ישברו פראים צמאם : יב עליהם עוף-השמים ישכון מבין עפאים יתנו-קול : יג משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ : יד מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מןהארץ : טו ויין ישמח לבב-אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב-אנוש יסעד : טז ישבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשר נטע : יז אשר-שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה : יח הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשפנים : יט עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו : כ תשתחשך ויהי לילה בו-תרמש כל-חיתו-יער : כא הכפירים שאגים לחרף ולבקש מאל אכלם : כב תזרח השמש יאספון ואל-מעונתם ירבצון : כג יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי-ערב : כד מה-רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך : כה זה הים גדול ורחב ידים פרק קג א לדוד ברכי נפשי את-יהוה וכל-קרבי את-שם קדשו : ב ברכי נפשי את-יהוה ואל-תשכחי כל-גמוליו : ג המלח לכל-עונכי הרפא לכל-תחלאיכי : ד הגואל משחת חייכי המעחרכי חסד ורחמים : ה המשביע בחוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי : ו עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל-עשוקים : ז יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו : ח רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב-חסד : ט לא-לנצח יריב ולא לעולם יחור : י לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו : יא כי כגבה שמים על-הארץ גבר חסדו על-יראיו : יב כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את-פשעינו : יג כרחם אב על-בנים רחם יהוה על-יראיו : יד כי-הוא ידע יצרנו זכור כי-עפר אנחנו : טו אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ : טז כי רוח עברה-בו ואיננו ולא-יכירנו עוד מקומו : יז וחסד יהוה מעולם ועד-עולם על-יראיו וצדקתו לבני בנים : יח לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם : יט יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה : כ ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו : כא ברכו יהוה כל-צבאיו משרתיו עשי רצונו : כב ברכו יהוה כל-מעשיו בכל-מקמות ממשלתו ברכי נפשי את-יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר