עמוד:658

פרק צו א שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל-הארץ : ב שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיוםליום ישועתו : ג ספרו בגוים כבודו בכל-העמים נפלאותיו : ד כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על-כל-אלהים : ה כי כל-אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה : ו הוד-והדר לפניו עז ותפארת במקדשו : ז הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז : ח הבו ליהוה כבוד שמו שאו-מנחה ובאו לחצרותיו : ט השתחוו ליהוה בהדרת-קדש חילו מפניו כל-הארץ : י אמרו בגוים יהוה מלך אף-תכון תבל בל-תמוט ידין עמים במישרים : יא ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו : יב יעלז שדי וכל-אשר-בו אז ירננו כל-עצייער : יג לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק ועמים באמונתו : פרק צה א לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו : ב נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו : ג כי אל גדול יהוה ומלך גדול על-כל-אלהים : ד אשר בידו מחקרי-ארץ ותועפות הרים לו : ה אשר-לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו : ו באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני-יהוה עשנו : ז כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם-בקלו תשמעו : ח אל-תקשו לבבכם כמריבה כיום ממה במדבר : ט אשר נמוני אבותיכם בחנוני גם-ראו פעלי : י ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא-ידעו דרכי : יא אשר-נשבעתי באפי אם-יבאון אל-מנוחתי : עד יכרה לרשע שחת : יד כי לא-יחש יהוה עמו ונחלתו לא יעזב : טו כי-עד-צדק ישוב משפט ואחריו כל-ישרי-לב : טז מי-יקום לי עם-מרעים מי-יתיצב לי עם-פעלי און : יז לולי יהוה עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי : יח אם-אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני : יט ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי : כ היחברך כמא הוות יצר עמל עלי-חק : כא יגודו על-נפש צדיק ודם נקי ירשיעו : כב ויהי יהוה לי למשגב ואלהי לצור מחסי : כג וישב עליהם את-אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר