עמוד:655

פרק פט א משכיל לאיתן האזרחי : ב חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי : ג כיאמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם : ד כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי : ה עד-עולם אכין זרעך ובניתי לדר-ודור כסאך סלה : ו ויודו שמים פלאך יהוה אףאמונתך בקהל קדשים : ז כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים : ח אל נערץ בסוד-קדשים רבה ונורא על-כל-סביביו : ט יהוה אלהי צבאות מי-כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך : י אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם : יא אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך : יב לך שמים אף-לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם : יג צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו : יד לך זרוע עם-גבורה תעז ידך תרום ימינך : טו צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך : טז אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור-פניך יהלכון : יז בשמך יגילון כל-היום ובצדקתך ירומו : יח כי-תפארת עזמו אתה וברצנך תרום קרננו : יט כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו : כ אז דברת-בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על-גבור הרימותי בחור מעם : כא מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו : כב אשר ידי תכון עמו אף-זרועי תאמצנו : כג לא-ישא אויב בו ובן-עולה לא יעננו : כד וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף : כה ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו : כו ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו : כז הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי : כח אף-אני בכור אתנהו עליון למלכי-ארץ : כט לעולם אשמר-לו חסדי ובריתי נאמנת לו : ל ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים : לא אם-יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון : לב אם-חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו : לג ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם : לד וחסדי לא-אפיר מעמו ולא-אשקר באמונתי : לה לא-אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה : לו אחת נשבעתי בקדשי אם-לדוד אכזב : לז זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי : לח כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה : לט ואתה זנחת ותמאס התעברת עם-משיחך : מ נארתה שתני תועבות למו כלא ולא אצא : י עיני דאבה מני עני קראתיך יהוה בכל-יום שחחתי אליך כפי : יא הלמתים תעשה-פלא אם-רפאים יקומו יודוך מלה : יב היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון : יג היודע בחשך פלאך וצדקתך בארץ נשיה : יד ואני אליך יהוה שועתי ובבקר תפלתי תקדמך : טו למה יהוה תזנח נפשי תסתיר פניך ממני : טז עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה : יז עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני : יח סבוני כמים כל-היום הקיפו עלי יחד : יט הרחקת ממני אהב ורע מידעי מחשך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר