עמוד:654

פרק פז א לבני-קרח מזמור שיר יסודתו בהררי-קדש : ב אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב : ג נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה : ד אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עםכוש זה ילד-שם : ה ולציון יאמר איש ואיש ילד-בה והוא יכוננה עליון : ו יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד-שם סלה : ז ושרים כחללים כל-מעיני בך : פרק פח א שיר מזמור לבני קרח למנצח על-מחלת לענות משכיל להימן האזרחי : ב יהוה אלהי ישועתי יום-צעקתי בלילה נגדך : ג תבוא לפניך תפלתי החה-אזנך לרנתי : ד כי-שבעה ברעות נפשי וחיי לשאול הגיעו : ה נחשבתי עם-יורדי בור הייתי כגבר אין-איל : ו במתים חפשי כמו חללים שכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו : ז שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות : ח עלי סמכה חמתך וכל-משבריך ענית מלה : ט הרחקת מידעי ממני בארצנו : יא חסד-ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו : יב אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף : יג גם-יהוה יתן החוב וארצנו תתן יבולה : יד צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו : פרק פו א תפלה לדוד החה-יהוה אזנך ענני כי-עני ואביון אני : ב שמרה נפשי כי-חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך : ג חנני אדני כי אליך אקרא כל-היום : ד שמח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא : ה כי-אתה אדני טוב וסלח ורב-חסד לכל-קראיך : ו האזינה יהוה תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי : ז ביום צרתי אקראך כי תענני : ח אין-כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך : ט כל-גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך : י כי-גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך : יא הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך : יב אודך אדני אלהי בכל-לבבי ואכבדה שמך לעולם : יג כי-חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה : יד אלהים זדים קמו-עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם : טו ואתה אדני אל-רחום וחנון ארך אפים ורב-חסד ואמת : טז פנה אלי וחנני תנה-עזך לעבדך והושיעה לבן-אמתך : יז עשה-עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי-אתה יהוה עזרתני ונחמתני :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר