עמוד:653

פרק פה א למנצח לבני-קרח מזמור : ב רצית יהוה ארצך שבת שבית יעקב : ג נשאת עון עמך כמית כל-חחאתם סלה : ד אספת כל-עברתך השיבות מחרון אפך : ה שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו : ו הלעולם תאנף-בנו תמשך אפך לדר ודר : ז הלא-אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו-בך : ח הראנו יהוה חסדך וישעך תתן-לנו : ט אשמעה מה-ידבר האל יהוה כי ידבר שלום אל-עמו ואל-חסידיו ואל-ישובו לכסלה : י אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד פרק פד א למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור : ב מה-ידידות משכנותיך יהוה צבאות : ג נכספה וגם-כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל-חי : ד גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר-שתה אפרחיה את-מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי : ה אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך מלה : ו אשרי אדם עוז-לו בך מסלות בלבבם : ז עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם-ברכות יעטה מורה : ח ילכו מחיל אל-חיל יראה אל-אלהים בציון : ט יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה : י מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך : יא כי טוב-יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי-רשע : יב כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע-טוב להלכים בתמים : יג יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך : פרק פג א שיר מזמור לאסף : ב אלהים אל-דמי-לך אל-תחרש ואל-תשקט אל : ג כי-הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש : ד על-עמך יערימו סוד ויתיעצו על-צפוניך : ה אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא-יזכר שם-ישראל עוד : ו כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו : ז אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים : ח גבל ועמון ועמלק פלשת עם-ישבי צור : ט גם-אשור נלוה עמם היו זרוע לבני-לוט סלה : י עשה-להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון : יא נשמדו בעין-דאר היו דמן לאדמה : יב שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כלנסיכמו : יג אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים : יד אלהי שיתמו כגלגל כקש לפנירוח : טו כאש תבער-יער וכלהבה תלהט הרים : טז כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם : יז מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה : יח יבשו ויבהלו עדי-עד ויחפרו ויאבדו : יט וידעו כי-אתה שמך יהוה לבדך עליון על-כל-הארץ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר