עמוד:649

פרק עז א למנצח על-ידותון לאסף מזמור : ב קולי אל-אלהים ואצעקה קולי אל-אלהים והאזין אלי : ג ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי : ד אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעחף רוחי סלה : ה אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר : ו חשבתי ימים מקדם שנות עולמים : ז אזכרה נגינתי בלילה עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי : ח הלעולמים יזנח אדני ולא-יסיף לרצות עוד : ט האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר : י השכח חנות אל אם-קפץ באף רחמיו סלה : יא ואמר חלותי היא שנות ימין עליון : יב אזכור מעללי-יה כי-אזכרה מקדם פלאך : יג והגיתי בכל-פעלך ובעלילותיך אשיחה : יד אלהים בקדש דרכך מי-אל גדול כאלהים : טו אתה האל עשה פלא הודעת בעמים עזך : טז גאלת בזרוע עמך בני-יעקב ויוסף סלה : יז ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות : יח זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף-חצציך יתהלכו : יט קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ : כ בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נדעו : כא נחית כצאן עמך ביד-משה ואהרן : פרק עו א למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר : ב נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו : ג ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון : ד שמה שבר רשפי-קשת מגן וחרב ומלחמה סלה : ה נאור אתה אדיר מהררי-טרף : ו אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא-מצאו כל-אנשי-חיל ידיהם : ז מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס : ח אתה נורא אתה ומי-יעמד לפניך מאז אפך : ט משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה : י בקום-למשפט אלהים להושיע כל-ענוי-ארץ סלה : יא כי-חמת אדם תודך שארית חמת תחגר : יב נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כלסביביו יובילו שי למורא : יג יבצר רוח נגידים נורא למלכי-ארץ : ישתו כל רשעי-ארץ : י ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב : יא וכל-קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר