עמוד:648

פרק עה א למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר : ב הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך : ג כי אקח מועד אני מישרים אשפט : ד נמגים ארץ וכל-ישביה אנכי תכנתי עמודיה מלה : ה אמרתי להוללים אל-תהלו ולרשעים אל-תרימו קרן : ו אל-תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק : ז כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים : ח כי-אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים : ט כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך-שמריה ימצו פרק עד א משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך : ב זכר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר-ציון זה שכנת בו : ג הרימה פעמיך למשאות נצח כל-הרע אויב בקדש : ד שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות : ה יודע כמביא למעלה בסבך-עץ קרדמות : ו ועתה פתוחיה יחד בכשיל וכילפת יהלמון : ז שלחו באש מקדשך לארץ חללו משכן-שמך : ח אמרו בלבם נינם יחד שרפו כל-מועדי-אל בארץ : ט אותתינו לא ראינו אין-עוד נביא ולא-אתנו ידע עד-מה : י עד-מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח : יא למה תשיב ידך וימינך מקרב חיקך כלה : יב ואלהים מלכי מקדם פעל ישועות בקרב הארץ : יג אתה פוררת בעזך ים שברת ראשי תנינים על-המים : יד אתה רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים : טו אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן : טז לך יום אף-לך לילה אתה הכינות מאור ושמש : יז אתה הצבת כל-גבולות ארץ קיץ וחרף אתה יצרתם : יח זכר-זאת אויב חרף יהוה ועם נבל נאצו שמך : יט אל-תתן לחית נפש תורך חית ענייך אל-תשכח לנצח : כ הבט לברית כי מלאו מחשכי-ארץ נאות חמס : כא אל-ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך : כב קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני-נבל כל-היום : כג אל-תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד : אבינה לאחריתם : יח אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות : יט איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן-בלהות : כ כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה : כא כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן : כב ואני-בער ולא אדע בהמות הייתי עמך : כג ואני תמיד עמך אחזת ביד-ימיני : כד בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני : כה מי-לי בשמים ועמך לא-חפצתי בארץ : כו כלה שארי ולבבי צור-לבבי וחלקי אלהים לעולם : כז כי-הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל-זונה ממך : כח ואני קרבת אלהים לי-טוב שתי באדני יהוה מחסי לספר כל-מלאכותיך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר