עמוד:647

פרק עג א מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב : ב ואני כמעט נטיו רגלי כאין שפכו אשרי : ג כי-קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה : ד כי אין חרצבות למותם ובריא אולם : ה בעמל אנוש אינמו ועם-אדם לא ינגעו : ו לכן ענקתמו גאוה יעטף-שית חמס למו : ז יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב : ח ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו : ט שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ : י לכן ישוב עמו הלם ומי מלא ימצו למו : יא ואמרו איכה ידעאל ויש דעה בעליון : יב הנה-אלה רשעים ושלוי עולם השגו-חיל : יג אך-ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי : יד ואהי נגוע כל-היום ותוכחתי לבקרים : טו אם-אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי : טז ואחשבה לדעת זאת עמל הוא בעיני : יז עד-אבוא אל-מקדשי-אל פרק עב א לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן-מלך : ב ידין עמך בצדק וענייך במשפט : ג ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה : ד ישפט עניי-עם יושיע לבני אביון וידכא עושק : ה ייראוך עם-שמש ולפני ירח דור דורים : ו ירד כמטר על-גז כרביבים זרזיף ארץ : ז יפרח-בימיו צדיק ורב שלום עד-בלי ירח : ח וירד מים עד-ים ומנהר עד-אפסי-ארץ : ט לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו : י מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו : יא וישתחוו-לו כל-מלכים כל-גוים יעבדוהו : יב כי-יציל אביון משוע ועני ואין-עזר לו : יג יחס על-דל ואביון ונפשות אביונים יושיע : יד מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו : טו ויחי ויתן-לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל-היום יברכנהו : טז יהי פמת-בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ : יז יהי שמו לעולם לפני-שמש ינון שמו ויתברכו בו כל-גוים יאשרוהו : יח ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו : יט וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את-כל הארץ אמן ואמן : כ כלו תפלות דוד בן-ישי : אל-תעזבני עד-אגיד זרועך לדור לכל-יבוא גבורתך : יט וצדקתך אלהים עד-מרום אשרעשית גדלות אלהים מי כמוך : כ אשר הראיתני צרות רבות ורעות תשוב תחייני ומתהמות הארץ תשוב תעלני : כא תרב גדלתי ותמב תנחמני : כב גם-אני אודך בכלי-נבל אמתך אלהי אזמרה לך בכנור קדוש ישראל : כג תרננה שפתי כי אזמרה-לך ונפשי אשר פדית : כד גם-לשוני כל-היום תהגה צדקתך כי-בשו כי-חפרו מבקשי רעתי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר