עמוד:646

פרק עא א בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם : ב בצדקתך תצילני ותפלטני החה-אלי אזנך והושיעני : ג היה לי לצור מעון לבוא תמיד צוית להושיעני כי-סלעי ומצודתי אתה : ד אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ : ה כי-אתה תקותי אדני יהוה מבטחי מנעורי : ו עליך נסמכתי מבטן ממעי אמי אתה גוזי בך תהלתי תמיד : ז כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי-עז : ח ימלא פי תהלתך כל-היום תפארתך : ט אל-תשליכני לעת זקנה ככלות כחי אל-תעזבני : י כי-אמרו אויבי לי ושמרי נפשי נועצו יחדו : יא לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי-אין מציל : יב אלהים אל-תרחק ממני אלהי לעזרתי חושה : יג יבשו יכלו שטני נפשי יעטו חרפה וכלמה מבקשי רעתי : יד ואני תמיד איחל והוספתי על-כל-תהלתך : טו פי יספר צדקתך כל-היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות : טז אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך : יז אלהים למדתני מנעורי ועד-הנה אגיד נפלאותיך : יח וגם עד-זקנה ושיבה אלהים פרק ע א למנצח לדוד להזכיר : ב אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה : ג יבשו ויחפרו מבקשי נפשי ימגו אחור ויכלמו חפצי רעתי : ד ישובו על-עקב בשתם האמרים האח האח : ה ישישו וישמחו בך כל-מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך : ו ואני עני ואביון אלהים חושה-לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל-תאחר : אל-נפשי גאלה למען איבי פדני : כ אתה ידעת חרפתי ובשתי וכלמתי נגדך כל-צוררי : כא חרפה שברה לבי ואנושה ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי : כב ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ : כג יהי-שלחנם לפניהם לפח ולשלומים למוקש : כד תחשכנה עיניהם מראות ומתניהם תמיד המעד : כה שפך-עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם : כו תהי-טירתם נשמה באהליהם אל-יהי ישב : כז כי-אתה אשר-הכית רדפו ואל-מכאוב חלליך יספרו : כח תנה-עון על-עונם ואל-יבאו בצדקתך : כט ימחו ממפר חיים ועם צדיקים אל-יכתבו : ל ואני עני וכואב ישועתך אלהים תשגבני : לא אהללה שם-אלהים בשיר ואגדלנו בתודה : לב ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס : לג ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם : לד כי-שמע אל-אביונים יהוה ואת-אסיריו לא בזה : לה יהללוהו שמים וארץ ימים וכל-רמש בם : לו כי אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה : לז וזרע עבדיו ינחלוה ואהבי שמו ישכנו-בה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר