עמוד:645

פרק סט א למנצח על-שושנים לדוד : ב הושיעני אלהים כי באו מים עד-נפש : ג טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי-מים ושבלת שטפתני : ד יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי : ה רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא-גזלתי אז אשיב : ו אלהים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא-נכחדו : ז אל-יבשו בי קויך אדני יהוה צבאות אל-יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל : ח כי-עליך נשאתי חרפה כמתה כלמה פני : ט מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי : י כי-קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי : יא ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי : יב ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל : יג ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר : יד ואני תפלתי-לך יהוה עת רצון אלהים ברבחסדך ענני באמת ישעך : טו הצילני מחיט ואל-אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי-מים : טז אל-תשטפני שבלת מים ואל-תבלעני מצולה ואל-תאטר-עלי באר פיה : יז ענני יהוה כי-טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי : יח ואל-תסתר פניך מעבדך כי-צר-לי מהר ענני : יט קרבה ונות בית תחלק שלל : יד אם-תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ : טו בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון : טז הר-אלהים הר-בשן הר גבננים הר-בשן : יז למה תרצדון הרים גבננים ההר חמד אלהים לשבתו אף-יהוה ישכן לנצח : יח רכב אלהים רבתים אלפי שנאן אדני בם סיני בקדש : יט עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן יה אלהים : כ ברוך אדני יום יום יעמס-לנו האל ישועתנו סלה : כא האל לנו אל למושעות וליהוה אדני למות תוצאות : כב אך-אלהים ימחץ ראש איביו קדקד שער מתהלך באשמיו : כג אמר אדני מבשן אשיב אשיב ממצלות ים : כד למען תמחץ רגלך בדם לשון כלביך מאיבים מנהו : כה ראו הליכותיך אלהים הליכות אלי מלכי בקדש : כו קדמו שרים אחר נגנים בתוך עלמות תופפות : כז במקהלות ברכו אלהים יהוה ממקור ישראל : כח שם בנימן צעיר רדם שרי יהודה רגמתם שרי זבלון שרי נפתלי : כט צוה אלהיך עזך עוזה אלהים זו פעלת לנו : ל מהיכלך על-ירושלם לך יובילו מלכים שי : לא גער חית קנה עדת אבירים בעגלי עמים מתרפס ברצי-כסף בזר עמים קרבות יחפצו : לב יאתיו חשמנים מני מצרים כוש תריץ ידיו לאלהים : לג ממלכות הארץ שירו לאלהים זמרו אדני סלה : לד לרכב בשמי שמי-קדם הן יתן בקולו קול עז : לה תנו עז לאלהים על-ישראל גאותו ועזו בשחקים : לו נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר