עמוד:642

פרק סב א למנצח על-ידותון מזמור לדוד : ב אך אל-אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי : ג אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא-אמוט רבה : ד עד-אנה תהותתו על-איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה : ה אך משאתו יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו-סלה : ו אך לאלהים דומי נפשי כי-ממנו תקותי : ז אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט : ח עלאלהים ישעי וכבודי צור-עזי מחסי באלהים : ט בטחו בו בכל-עת עם שפכו-לפניו לבבכם אלהים מחסה-לנו סלה : י אך הבל בני-אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד : יא אל-תבטחו בעשק ובגזל אל-תהבלו חיל כי-ינוב אל-תשיתו לב : יב אחת דבר אלהים שתים-זו שמעתי כי עז לאלהים : יג ולך-אדני חסד כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו : פרק סא א למנצח על-נגינת לדוד : ב שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי : ג מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור-ירום ממני תנחני : ד כי-היית מחסה לי מגדל-עז מפני אויב : ה אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך מלה : ו כי-אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך : ז ימים על-ימי-מלך תוסיף שנותיו כמו-דר ודר : ח ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו : ט כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום : פרק ס א למנצח על-שושן עדות מכתם לדוד ללמד : ב בהצותו את ארם נהרים ואת-ארם צובה וישב יואב ויך את-אדום בגיא-מלח שנים עשר אלף : ג אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו : ד הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי-מטה : ה הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה : ו נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה : ז למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני : ח אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד : ט לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי : י מואב סיר רחצי על-אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי : יא מי יבלני עיר מצור מי נחני עד-אדום : יב הלא-אתה אלהים זנחתנו ולא-תצא אלהים בצבאותינו : יג הבה-לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם : יד באלהים נעשה-חיל והוא יבוס צרינו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר