עמוד:641

פרק נט א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את-הבית להמיתו : ב הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני : ג הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני : ד כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא-פשעי ולא-חחאתי יהוה : ה בלי-עון ירוצון ויכוננו עורה לקראתי וראה : ו ואתה יהוה-אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל-הגוים אל-תחן כל-בגדי און סלה : ז ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר : ח הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי-מי שמע : ט ואתה יהוה תשחק-למו תלעג לכל-גוים : י עזו אליך אשמרה כי-אלהים משגבי : יא אלהי חסדי יקדמני אלהים יראני בשררי : יב אל-תהרגם פן-ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני : יג חחאת-פימו דבר-שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו : יד כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי-אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה : טו וישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר : טז המה יניעון לאכל אם-לא ישבעו וילינו : יז ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי-היית משגב לי ומנוס ביום צר-לי : יח עזי אליך אזמרה כי-אלהים משגבי אלהי חסדי : פרק נח א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם : ב האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם : ג אף-בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון : ד זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב : ה חמת-למו כדמות חמת-נחש כמו-פתן חרש יאטם אזנו : ו אשר לא-ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם : ז אלהים הרס-שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה : ח ימאסו כמו-מים יתהלכו-למו ידרך חציו כמו יתמללו : ט כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל-חזו שמש : י בטרם יבינו מירתיכם אטד כמו-חי כמו-חרון ישערנו : יא ישמח צדיק כיחזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע : יב ויאמר אדם אך-פרי לצדיק אך יש-אלהים שפטים בארץ : י אודך בעמים אדני אזמרך בל-אמים : יא כי-גדל עד-שמים חסדך ועד-שחקים אמתך : יב רומה על-שמים אלהים על כל-הארץ כבודך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר