עמוד:640

פרק נז א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם בברחו מפני-שאול במערה : ב חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל-כנפיך אחסה עד יעבר הוות : ג אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי : ד ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו : ה נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני-אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה : ו רומה על-השמים אלהים על כל-הארץ כבודך : ז רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה : ח נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה : ט עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר : פרק נו א למנצח על-יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת : ב חנני אלהים כישאפני אנוש כל-היום לחם ילחצני : ג שאפו שוררי כל-היום כי-רבים לחמים לי מרום : ד יום אירא אני אליך אבטח : ה באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה בשר לי : ו כל-היום דברי יעצבו עלי כל-מחשבתם לרע : ז יגורו יצפונו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי : ח על-און פלט-למו באף עמים הורד אלהים : ט נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך : י אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה-ידעתי כי-אלהים לי : יא באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר : יב באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה אדם לי : יג עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך : יד כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים : אחישה מפלט לי מרוח סעה ממער : י בלע אדני פלג לשונם כי-ראיתי חמס וריב בעיר : יא יומם ולילה יסובבה על-חומתיה ואון ועמל בקרבה : יב הוות בקרבה ולא-ימיש מרחבה תך ומרמה : יג כי לא-אויב יחרפני ואשא לא-משנאי עלי הגדיל ואמתר ממנו : יד ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי : טו אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש : טז ישי מות עלימו ירדו שאול חיים כי-רעות במגורם בקרבם : יז אני אל-אלהים אקרא ויהוה יושיעני : יח ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי : יט פדה בשלום נפשי מקרב-לי כיברבים היו עמדי : כ ישמע אל ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים : כא שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו : כב חלקו מחמאת פיו וקרב-לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות : כג השלך על-יהוה יהבך והוא יכלכלך לא-יתן לעולם מוט לצדיק : כד ואתה אלהים תורדם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא-יחצו ימיהם ואני אבטח-בך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר