עמוד:639

פרק נד א למנצח בנגינת משכיל לדוד : ב בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו : ג אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני : ד אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי-פי : ה כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה : ו הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי : ז ישיב הרע לשררי באמתך הצמיתם : ח בנדבה אזבחה-לך אודה שמך יהוה כי-טוב : ט כי מכל-צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני : פרק נה א למנצח בנגינת משכיל לדוד : ב האזינה אלהים תפלתי ואל-תתעלם מתחנתי : ג הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה : ד מקול אויב מפני עקת רשע כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני : ה לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי : ו יראה ורעד יבא בי ותכמני פלצות : ז ואמר מי-יתן-לי אבר כיונה אעופה ואשכנה : ח הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה : ט פרק נב א למנצח משכיל לדוד : ב בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל-בית אחימלך : ג מה-תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל-היום : ד הוות תחשב לשונך כתער מלחש עשה רמיה : ה אהבת ! ע מחוב שקר מדבר צדק סלה : ו אהבת כל-דברי-בלע לשון מרמה : ז גם-אל יתצך לנצח יחתך וימחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה : ח ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו : ט הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו : י ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד-אלהים עולם ועד : יא אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי-טוב נגד חסידיך : פרק נג א למנצח על-מחלת משכיל לדוד : ב אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה-טוב : ג אלהים משמים השקיף על-בני אדם לראות היש משכיל דרש את-אלהים : ד כלו סג יחדו נאלחו אין עשה-טוב אין גם-אחד : ה הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו : ו שם פחדו-פחד לא-היה פחד כי-אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כיאלהים מאסם : ז מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר