עמוד:638

פרק נא א למנצח מזמור לדוד : ב בבוא-אליו נתן הנביא כאשר-בא אל-בת-שבע : ג חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי : ד הרב כבסני מעוני ומחחאתי טהרני : ה כי-פשעי אני אדע וחחאתי נגדי תמיד : ו לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך : ז הן-בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי : ח הן-אמת חפצת בחחות ובסתם חכמה תודיעני : ט תחחאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין : י תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית : יא הסתר פניך מחטאי וכל-עונתי מחה : יב לב טהור ברא-לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי : יג אל-תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל-תקח ממני : יד השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני : טו אלמדה פשעים דרכיך וחחאים אליך ישובו : טז הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך : יז אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך : יח כי לא-תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה : יט זבחי אלהים רוח נשברה לב-נשבר ונדכה אלהים לא תבזה : כ היטיבה ברצונך את-ציון תבנה חומות ירושלם : כא אז תחפץ זבחיצדק עולה וכליל אז יעלו על-מזבחך פרים : פרק נ א מזמור לאסף אל אלהים יהוה דבר ויקרא-ארץ ממזרח-שמש עד-מבאו : ב מציון מכלליפי אלהים הופיע : ג יבא אלהינו ואל-יחרש אש-לפניו תאכל וסביביו נשערה מאד : ד יקרא אל-השמים מעל ואל-הארץ לדין עמו : ה אספו-לי חסידי כרתי בריתי עלי-זבח : ו ויגידו שמים צדקו כי-אלהים שפט הוא סלה : ז שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי : ח לא על-זבחיך אוכיחך ועולתיך לנגדי תמיד : ט לא-אקח מביתך פר ממכלאתיך עתודים : י כי-לי כל-חיתו-יער בהמות בהררי-אלף : יא ידעתי כל-עוף הרים וזיז שדי עמדי : יב אם-ארעב לא-אמר לך כי-לי תבל ומלאה : יג האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה : יד זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך : טו וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני : טז ולרשע אמר אלהים מה-לך לספר חקי ותשא בריתי עלי-פיך : יז ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך : יח אם-ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך : יט פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה : כ תשב באחיך תדבר בבן-אמך תתן-דפי : כא אלה עשית והחרשתי דמית היות-אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך : כב בינו-נא זאת שכחי אלוה פן-אטרף ואין מציל : כג זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר