עמוד:636

פרק מז א למנצח לבני-קרח מזמור : ב כל-העמים תקעו-כף הריעו לאלהים בקול רנה : ג כי-יהוה עליון נורא מלך גדול על-כל-הארץ : ד ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו : ה יבחרלנו את-נחלתנו את גאון יעקב אשר-אהב סלה : ו עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר : ז זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו : ח כי מלך כל-הארץ אלהים זמרו משכיל : ט מלך פרק מו א למנצח לבני-קרח על-עלמות שיר : ב אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד : ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים : ד יהמו יחמרו מימיו ירעשו-הרים בגאותו סלה : ה נהר פלגיו ישמחו עיר-אלהים קדש משכני עליון : ו אלהים בקרבה בלתמוט יעזרה אלהים לפנות בקר : ז המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ : ח יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה : ט לכו-חזו מפעלות יהוה אשר-שם שמות בארץ : י משבית מלחמות עד-קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש : יא הרפו ודעו כי-אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ : יב יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה : פרק מה א למנצח על-ששנים לבני-קרח משכיל שיר ידידת : ב רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר : ג יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על-כן ברכך אלהים לעולם : ד חגור-חרבך על-ירך גבור הודך והדרך : ה והדרך צלח רכב על-דבר-אמת וענוה-צדק ותורך נוראות ימינך : ו חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך : ז כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך : ח אהבת צדק ותשנא רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך : ט מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך מן-היכלי שן מני שמחוך : י בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר : יא שמעי-בת וראי והחי אזנך ושכחי עמך ובית אביך : יב ויתאו המלך יפיך כי-הוא אדניך והשתחוי-לו : יג ובת-צר במנחה פניך יחלו עשירי עם : יד כל-כבודה בת-מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה : טו לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך : טז תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך : יז תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל-הארץ : יח אזכירה שמך בכל-דר ודר על-כן עמים יהודך לעלם ועד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר