עמוד:634

פרק מב א למנצח משכיל לבני-קרח : ב כאיל תערג על-אפיקי-מים כן נפשי תערג אליך אלהים : ג צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים : ד היתה-לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל-היום איה אלהיך : ה אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר במך אדדם עד-בית אלהים בקול-רנה ותודה המון חוגג : ו מה-תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועות פניו : ז אלהי עלי נפשי תשתוחח על-כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער : ח תהום-אל-תהום קורא לקול צנוריך כל-משבריך פרק מא א למנצח מזמור לדוד : ב אשרי משכיל אל-דל ביום רעה ימלטהו יהוה : ג יהוה ישמרהו ויחיהו ואשר בארץ ואל-תתנהו בנפש איביו : ד יהוה יסעדנו על-ערש דוי כל-משכבו הפכת בחליו : ה אני-אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי-חטאתי לך : ו אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו : ז ואם-בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ-און לו יצא לחוץ ידבר : ח יחד עלי יתלחשו כל-שנאי עלי יחשבו רעה לי : ט דבר-בליעל יצוק בו ואשר שכב לא-יוסיף לקום : י גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב : יא ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם : יב בזאת ידעתי כי-חפצת בי כי לא-יריע איבי עלי : יג ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם : יד ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן : כזב : ו רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו ממפר : ז זבח ומנחה לא-חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת : ח אז אמרתי הנה-באתי במגלת-ספר כתוב עלי : ט לעשות-רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי : י בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת : יא צדקתך לא-כמיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא-כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב : יב אתה יהוה לאתכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני : יג כי אפפו-עלי רעות עד-אין מספר השיגוני עונתי ולא-יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני : יד רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה : טו יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה ימגו אחור ויכלמו חפצי רעתי : טז ישמו על-עקב בשתם האמרים לי האח האח : יז ישישו וישמחו בך כל-מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך : יח ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל-תאחר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר