עמוד:633

פרק מ א למנצח לדוד מזמור : ב קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי : ג ויעלני מבור שאון מחיט היון ויקם על-סלע רגלי כונן אשרי : ד ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה : ה אשרי הגבר אשר-שם יהוה מבטחו ולא-פנה אל-רהבים ושטי פרק לט א למנצח לידותון מזמור לדוד : ב אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי : ג נאלמתי דומיה החשיתי מחוב וכאבי נעכר : ד חם-לבי בקרבי בהגיגי תבער-אש דברתי בלשוני : ה הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה-היא אדעה מה-חדל אני : ו הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל-הבל כל-אדם נצב סלה : ז אך-בצלם יתהלך-איש אך-הבל יהמיון יצבר ולא-ידע מי-אספם : ח ועתה מה-קויתי אדני תוחלתי לך היא : ט מכל-פשעי הצילני חרפת נבל אל-תשימני : י נאלמתי לא אפתח-פי כי אתה עשית : יא הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי : יב בתוכחות על-עון ימרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל-אדם סלה : יג שמעה-תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל-דמעתי אל-תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל-אבותי : יד השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני : פרק לח א מזמור לדוד להזכיר : ב יהוה אל-בקצפך תוכיחני ובחמתך תימרני : ג כי-חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך : ד אין-מתם בבשרי מפני זעמך אין-שלום בעצמי מפני חחאתי : ה כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני : ו הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי : ז נעויתי שחתי עד-מאד כל-היום קדר הלכתי : ח כי-כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי : ט נפוגותי ונדכיתי עד-מאד שאגתי מנהמת לבי : י אדני נגדך כל-תאותי ואנחתי ממך לא-נסתרה : יא לבי סחרחר עזבני כחי ואור-עיני גם-הם אין אתי : יב אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו : יג וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל-היום יהגו : יד ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח-פיו : טו ואהי כאיש אשר לא-שמע ואין בפיו תוכחות : טז כי-לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי : יז כי-אמרתי פן-ישמחו-לי במוט רגלי עלי הגדילו : יח כי-אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד : יט כי-עוני אגיד אדאג מחחאתי : כ ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר : כא ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדפי-טוב : כב אל-תעזבני יהוה אלהי אל-תרחק ממני : כג חושה לעזרתי אדני תשועתי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר