עמוד:629

פרק לב א לדוד משכיל אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה : ב אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה : ג כי-החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל-היום : ד כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה : ה חחאתי אודיעך ועוני לא-כמיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חחאתי סלה : ו על-זאת יתפלל כל-חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו : ז אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה : ח אשכילך ואורך בדרך-זו תלך איעצה עליך עיני : ט אל-תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג-ורסן עדיו פרק לא א למנצח מזמור לדוד : ב בך יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם בצדקתך פלטני : ג החה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור-מעוז לבית מצודות להושיעני : ד כי-סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני : ה תוציאני מרשת זו טמנו לי כי-אתה מעוזי : ו בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת : ז שנאתי השמרים הבלי-שוא ואני אל-יהוה בטחתי : ח אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את-עניי ידעת בצרות נפשי : ט ולא הסגרתני ביד-אויב העמדת במרחב רגלי : י חנני יהוה כי צר-לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני : יא כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו : יב מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני : יג נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד : יד כי שמעתי דבת רבים מגור ממביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו : טו ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה : טז בידך עתתי הצילני מיד-אויבי ומרדפי : יז האירה פניך עלעבדך הושיעני בחסדך : יח יהוה אל-אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול : יט תאלמנה שפתי שקר הדברות על-צדיק עתק בגאוה ובוז : כ מה רב-טובך אשר-צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם : כא תסתירם בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה מריב לשנות : כב ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור : כג ואני אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך : כד אהבו את-יהוה כל-חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על-יתר עשה גאוה : כה חזקו ויאמץ לבבכם כל-המיחלים ליהוה : עפר היגיד אמתך : יא שמע-יהוה וחנני יהוה היה-עזר לי : יב הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה : יג למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר