עמוד:623

פרק יח א למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את-דברי השירה הזאת ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-איביו ומיד שאול : ב ויאמר ארחמך יהוה חזקי : ג יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה-בו מגני וקרן-ישעי משגבי : ד מהלל אקרא יהוה ומן-איבי אושע : ה אפפוני חבלי-מות ונחלי בליעל יבעתוני : ו חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות : ז בצר-לי אקרא יהוה ואל-אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו : ח ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי-חרה לו : ט עלה עשן באפו ואש-מפיו תאכל גחלים בערו ממנו : י ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו : יא וירכב על-כרוב ויעף וידא עלכנפי-רוח : יב ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת-מים עבי שחקים : יג מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי-אש : יד וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי-אש : טו וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם : טז ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך : יז ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים : יח יצילני מאיבי עז ומשנאי כי-אמצו ממני : יט יקדמוני ביום-אידי ויהי-יהוה למשען לי : כ ויוציאני למרחב יחלצני כי פרק יז א תפלה לדוד שמעה יהוה צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה : ב מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים : ג בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל-תמצא זמתי בליעבר-פי : ד לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ : ה תמך אשרי במעגלותיך בל-נמוחו פעמי : ו אני-קראתיך כי-תענני אל הט-אזנך לי שמע אמרתי : ז הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך : ח שמרני כאישון בת-עין בצל כנפיך תסתירני : ט מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי : י חלבמו מגרו פימו דברו בגאות : יא אשרינו עתה סבבונו עיניהם ישיתו לנטות בארץ : יב דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים : יג קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך : יד ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם : טו אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך : ימרוני כליותי : ח שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל-אמוט : ט לכן שמח לבי ויגל כבודי אף-בשרי ישכן לבטח : י כי לא-תעזב נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת : יא תודיעני ארח חיים שבע שמחות את-פניך נעמות בימינך נצח :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר