עמוד:622

פרק טו א מזמור לדוד יהוה מי-יגור באהלך מי-ישכן בהר קדשך : ב הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו : ג לא-רגל על-לשנו לא-עשה לרעהו רעה וחרפה לא-נשא על-קרבו : ד נבזה בעיניו נמאס ואת-יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר : ה כספו לא-נתן בנשך ושחד עלנקי לא לקח עשה-אלה לא ימוט לעולם : פרק טז א מכתם לדוד שמרני אל כי-חסיתי בך : ב אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל-עליך : ג לקדושים אשר-בארץ המה ואדירי כל-חפצי-בם : ד ירבו עצבותם אחר מהרו בל-אמיך נסכיהם מדם ובל-אשא את-שמותם על-שפתי : ה יהוה מנת-חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי : ו חבלים נפלו-לי בנעמים אף-נחלת שפרה עלי : ז אברך את-יהוה אשר יעצני אף-לילות פרק יד א למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה-טוב : ב יהוה משמים השקיף על-בני-אדם לראות היש משכיל דרש את-אלהים : ג הכל סר יחדו נאלחו אין עשה-טוב אין גם-אחד : ד הלא ידעו כל-פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו : ה שם פחדו פחד כי-אלהים בדור צדיק : ו עצת-עני תבישו כי יהוה מחסהו : ז מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל : משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו : ז אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים : ח אתה-יהוה תשמרם תצרנו מןהדור זו לעולם : ט סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם : פרק יג א למנצח מזמור לדוד : ב עד-אנה יהוה תשכחני נצח עד-אנה תסתיר את-פניך ממני : ג עד-אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד-אנה ירום איבי עלי : ד הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן-אישן המות : ה פן-יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט : ו ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה ליהוה כי גמל עלי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר