עמוד:621

פרק יא א למנצח לדוד ביהוה חסיתי איך תאמרו לנפשי נודי הרכם צפור : ב כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על-יתר לירות במו-אפל לישרי-לב : ג כי השתות יהרסון צדיק מהפעל : ד יהוה בהיכל קדשו יהוה בשמים כסאו עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם : ה יהוה צדיק יבחן ורשע ואהב חמס שנאה נפשו : ו ימטר על-רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם : ז כי-צדיק יהוה צדקות אהב ישר יחזו פנימו : פרק יב א למנצח על-השמינית מזמור לדוד : ב הושיעה יהוה כי-גמר חסיד כי-פמו אמונים מבני אדם : ג שוא ידברו איש את-רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו : ד יכרת יהוה כל-שפתי חלקות לשון מדברת גדלות : ה אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו : ו שכחי אלהים : יט כי לא לנצח ישכח אביון תקות עניים תאבד לעד : כ קומה יהוה אל-יעז אנוש ישפטו גוים על-פניך : כא שיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנוש המה מלה : פרק י א למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה : ב בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו : ג כי-הלל רשע על-תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה : ד רשע כגבה אפו בל-ידרש אין אלהים כל-מזמותיו : ה יחילו דרכיו בכל-עת מרום משפטיך מנגדו כל-צורריו יפיח בהם : ו אמר בלבו בל-אמוט לדר ודר אשר לא-ברע : ז אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון : ח ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו : ט יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו : י ידכה ישח ונפל בעצומיו חיל כאים : יא אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל-ראה לנצח : יב קומה יהוה אל נשא ידך אל-תשכח ענוים : יג על-מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש : יד ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר : טו שבר זרוע רשע ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא : טז יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו : יז תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך : יח לשפט יתום ודך בל-יוסיף עוד לערץ אנוש מן-הארץ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר