עמוד:620

פרק ט א למנצח עלמות לבן מזמור לדוד : ב אודה יהוה בכל-לבי אספרה כל-נפלאותיך : ג אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון : ד בשוב-אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך : ה כיעשית משפטי ודיני ישבת לכמא שופט צדק : ו גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד : ז האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה : ח ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו : ט והוא ישפט-תבל בצדק ידין לאמים במישרים : י ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה : יא ויבטחו בך יודעי שמך כי לא-עזבת דרשיך יהוה : יב זמרו ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו : יג כי-דרש דמים אותם זכר לא-שכח צעקת ענוים : יד חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות : טו למען אספרה כל-תהלתיך בשערי בת-ציון אגילה בישועתך : טז טבעו גוים בשחת עשו ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם : יז נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה : יח ישובו רשעים לשאולה כל-גוים פרק ח א למנצח על-הגתית מזמור לדוד : ב יהוה אדנינו מה-אדיר שמך בכל-הארץ אשר תנה הודך על-השמים : ג מפי עוללים וינקים ימדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם : ד כי-אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה : ה מה-אנוש כי-תזכרנו ובןאדם כי תפקדנו : ו ותחמרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעחרהו : ז תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת-רגליו : ח צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי : ט צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים : י יהוה אדנינו מה-אדיר שמך בכל-הארץ : אם-יש-עול בכפי : ה אם-גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם : ו ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה : ז קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית : ח ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה : ט יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי : י יגמר-נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק : יא מגני על-אלהים מושיע ישרי-לב : יב אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל-יום : יג אם-לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה : יד ולו הכין כלי-מות חציו לדלקים יפעל : טו הנה יחבל-און והרה עמל וילד שקר : טז בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל : יז ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד : יח אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם-יהוה עליון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר