עמוד:619

פרק ו א למנצח בנגינות על-השמינית מזמור לדוד : ב יהוה אל-באפך תוכיחני ואל-בחמתך תימרני : ג חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי : ד ונפשי נבהלה מאד ואתה יהוה עד-מתי : ה שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך : ו כי אין במות זכרך בשאול מי יודה-לך : ז יגעתי באנחתי אשחה בכל-לילה מחתי בדמעתי ערשי אמסה : ח עששה מכעס עיני עתקה בכל-צוררי : ט סורו ממני כל-פעלי און כי-שמע יהוה קול בכיי : י שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח : יא יבשו ויבהלו מאד כל-איבי ישבו יבשו רגע : פרק ז א שגיון לדוד אשר-שר ליהוה על-דברי-כוש בן-ימיני : ב יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל-רדפי והצילני : ג פן-יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל : ד יהוה אלהי אם-עשיתי זאת פרק ד א למנצח בנגינות מזמור לדוד : ב בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי : ג בני איש עד-מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה : ד ודעו כי-הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו : ה רגזו ואל-תחטאו אמרו בלבבכם על-משכבכם ודמו סלה : ו זבחו זבחי-צדק ובטחו אל-יהוה : ז רבים אמרים מי-יראנו טוב נסה-עלינו אור פניך יהוה : ח נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו : ט בשלום יחדו אשכבה ואישן כי-אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני : פרק ה א למנצח אל-הנחילות מזמור לדוד : ב אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי : ג הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי-אליך אתפלל : ד יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך-לך ואצפה : ה כי לא אל-חפץ רשע אתה לא יגרך רע : ו לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל-פעלי און : ז תאבד דברי כזב איש-דמים ומרמה יתעב יהוה : ח ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך : ט יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הישר לפני דרכך : י כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר-פתוח גרונם לשונם יחליקון : יא האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי-מרו בך : יב וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך : יג כי-אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר