עמוד:616

פרק ג א הנני שלח מלאכי ופנה-דרך לפני ופתאם יבוא אל-היכלו האדון אשר-אתם מבקשים ומלאך הברית אשר-אתם חפצים הנה-בא אמר יהוה צבאות : ב ומי מכלכל את-יום בואו ומי העמד בהראותו כי-הוא כאש מצרף וכברית מכבסים : ג וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את-בני-לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישי מנחה בצדקה : ד וערבה ליהוה מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמניות : ה וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר-שכיר אלמנה ויתום ומחי-גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות : ו כי אני יהוה לא שניתי ואתם בני-יעקב לא כליתם : ז למימי אבתיכם סרתם מחקי ולא שמרתם שובו אלי ואשובה אליכם אמר יהוה צבאות ואמרתם במה נשוב : ח היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה : ט במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים הגוי כלו : י הביאו את-כל-המעשר אל-בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם-לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד-בלי-די : יא וגערתי לכם באכל ולא-ישחת לכם את- צבאות : ה בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם-לו מורא וייראני ומפני שמי נחת הוא : ו תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא-נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון : ז כי-שפתי כהן ישמרו-דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך יהוה-צבאות הוא : ח ואתם סרתם מן-הדרך הכשלתם רבים בתורה שחתם ברית הלוי אמר יהוה צבאות : ט וגםאני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל-העם כפי אשר אינכם שמרים את-דרכי ונשאים פנים בתורה : י הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבתינו : יא בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש יהוה אשר אהב ובעל בת-אל נכר : יב יכרת יהוה לאיש אשר יעשנה ער וענה מאהלי יעקב ומגיש מנחה ליהוה צבאות : יג וזאת שנית תעשו כמות דמעה את-מזבח יהוה בכי ואנקה מאין עוד פנות אל-המנחה ולקחת רצון מידכם : יד ואמרתם על-מה על כי-יהוה העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך : טו ולא-אחד עשה ושאר רוח לו ומה האחד מבקש זרע אלהים ונשמרתם ברוחכם ובאשת נעוריך אל-יבגד : טז כי-שנא שלח אמר יהוה אלהי ישראל וכמה חמס על-לבושו אמר יהוה צבאות ונשמרתם ברוחכם ולא תבגדו : יז הוגעתם יהוה בדבריכם ואמרתם במה הוגענו באמרכם כל-עשה רע טוב בעיני יהוה ובהם הוא חפץ או איה אלהי המשפט :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר