עמוד:614

פרק יד א הנה יום-בא ליהוה וחלק שללך בקרבך : ב ואספתי את-כל-הגוים אל-ירושלם למלחמה ונלכדה העיר ונשמו הבתים והנשים תשכבנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן-העיר : ג ויצא יהוה ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב : ד ועמדו רגליו ביוםההוא על-הר הזתים אשר על-פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו-נגבה : ה ונסתם גיא-הרי כי-יגיע גי-הרים אל-אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך-יהודה ובא יהוה אלהי כל-קדשים עמך : ו והיה ביום ההוא לא-יהיה אור יקרות וקפאון : ז והיה יום-אחד הוא יודע ליהוה לא-יום ולא-לילה והיה לעת-ערב יהיה-אור : ח והיה ביום ההוא יצאו מים-חיים מירושלם חצים אל-הים הקדמוני וחצים אל-הים האחרון בקיץ ובחרף יהיה : ט והיה יהוה למלך על-כלהארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד : י ימוב כל-הארץ כערבה מגבע לרמון נגב ירושלם וראמה וישבה תחתיה למשער בנימן עד-מקום שער הראשון עד-שער הפנים ומגדל חננאל עד יקבי המלך : יא וישבו בה וחרם לא יהיה-עוד וישבה ירושלם לבטח : יב וזאת תהיה המגפה אשר יגף יהוה את-כל-העמים אשר צבאו על-ירושלם המק בשרו והוא עמד על-רגליו ועיניו תמקנה בחריהן ולשונו תמק בפיהם : יג והיה ביום ההוא תהיה מהומת-יהוה רבה בהם והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על-יד רעהו : יד וגם-יהודה תלחם בירושלם ואמף חיל כל-הגוים סביב זהב וכסף ובגדים לרב מאד : טו וכן תהיה מגפת המוס הפרד הגמל והחמור וכל-הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה כמגפה הזאת : טז והיה כלהנותר מכל-הגוים הבאים על-ירושלם ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך יהוה צבאות ולחג את-חג המכות : יז והיה אשר לא-יעלה מאת משפחות הארץ אל-ירושלם להשתחות למלך יהוה צבאות ולא עליהם יהיה הגשם : יח ואם-משפחת מצרים לא-תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגף יהוה את-הגוים אשר לא יעלו לחג את-חג המכות : יט זאת תהיה חחאת מצרים וחחאת כל-הגוים אשר לא יעלו לחג את-חג המכות : כ ביום ההוא יהיה על-מצלות המוס קדש ליהוה והיה המירות בבית יהוה כמזרקים לפני המזבח : כא והיה כל-סיר בירושלם וביהודה קדש ליהוה צבאות ובאו כל-הזבחים ולקחו מהם ובשלו בהם ולא-יהיה כנעני עוד בבית-יהוה צבאות ביום ההוא : וצרפתים כצרף את-הכסף ובחנתים כבחן את-הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר יהוה אלהי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר