עמוד:613

פרק יג א ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד ולישבי ירושלם לחחאת ולנדה : ב והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אכרית את-שמות העצבים מן-הארץ ולא יזכרו עוד וגם אתהנביאים ואת-רוח החמאה אעביר מן-הארץ : ג והיה כי-ינבא איש עוד ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה כי שקר דברת בשם יהוה ודקרהו אביהו ואמו ילדיו בהנבאו : ד והיה ביום ההוא יבשו הנביאים איש מחזינו בהנבאתו ולא ילבשו אדרת שער למען כחש : ה ואמר לא נביא אנכי איש-עבד אדמה אנכי כי אדם הקנני מנעורי : ו ואמר אליו מה המכות האלה בין ידיך ואמר אשר הכיתי בית מאהבי : ז חרב עורי על-רעי ועל-גבר עמיתי נאם יהוה צבאות הך את-הרעה ותפוצין הצאן והשבתי ידי על-הצערים : ח והיה בכל-הארץ נאם-יהוה פי-שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה : ט והבאתי את-השלשית באש פרק יב א משא דבר-יהוה על-ישראל נאם-יהוה נטה שמים ויסד ארץ ויצר רוח-אדם בקרבו : ב הנה אנכי שם את-ירושלם סף-רעל לכל-העמים סביב וגם על-יהודה יהיה במצור עלירושלם : ג והיה ביום-ההוא אשים את-ירושלם אבן מעמסה לכל-העמים כל-עמסיה שרוט ישרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ : ד ביום ההוא נאם-יהוה אכה כל-סוס בתמהון ורכבו בשגעון ועל-בית יהודה אפקח את-עיני וכל סוס העמים אכה בעורון : ה ואמרו אלפי יהודה בלבם אמצה לי ישבי ירושלם ביהוה צבאות אלהיהם : ו ביום ההוא אשים את-אלפי יהודה ככיור אש בעצים וכלפיד אש בעמיר ואכלו על-ימין ועל-שמאול את-כל-העמים סביב וישבה ירושלם עוד תחתיה בירושלם : ז והושיע יהוה את-אהלי יהודה בראשנה למען לאתגדל תפארת בית-דויד ותפארת ישב ירושלם על-יהודה : ח ביום ההוא יגן יהוה בעד יושב ירושלם והיה הנכשל בהם ביום ההוא כדויד ובית דויד כאלהים כמלאך יהוה לפניהם : ט והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את-כל-הגוים הבאים על-ירושלם : י ושפכתי על-בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר-דקרו וספדו עליו כמספד עלהיחיד והמר עליו כהמר על-הבכור : יא ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הדדרמון בבקעת מגדון : יב וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית-דויד לבד ונשיהם לבד משפחת בית-נתן לבד ונשיהם לבד : יג משפחת בית-לוי לבד ונשיהם לבד משפחת השמעי לבד ונשיהם לבד : יד כל המשפחות הנשארות משפחת משפחת לבד ונשיהם לבד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר