עמוד:609

פרק ז א ויהי בשנת ארבע לדריוש המלך היה דבר-יהוה אל-זכריה בארבעה לחדש התשעי בכסלו : ב וישלח בית-אל שר-אצר ורגם מלך ואנשיו לחלות את-פני יהוה : ג לאמר אלהכהנים אשר לבית-יהוה צבאות ואל-הנביאים לאמר האבכה בחדש החמשי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים : ד ויהי דבר-יהוה צבאות אלי לאמר : ה אמר אל-כל-עם הארץ ואלהכהנים לאמר כי-צמתם וספוד בחמישי ובשביעי וזה שבעים שנה הצום צמתני אני : ו וכי תאכלו וכי תשתו הלוא אתם האכלים ואתם השתים : ז הלוא את-הדברים אשר קרא יהוה ביד הנביאים הראשנים בהיות ירושלם ישבת ושלוה ועריה סביבתיה והנגב והשפלה ישב : ח ויהי דבר-יהוה אל-זכריה לאמר : ט כה אמר יהוה צבאות לאמר משפט אמת שפטו וחסד פרק ו א ואשב ואשא עיני ואראה והנה ארבע מרכבות יצאות מבין שני ההרים וההרים הרי נחשת : ב במרכבה הראשנה סוסים אדמים ובמרכבה השנית סוסים שחרים : ג ובמרכבה השלשית סוסים לבנים ובמרכבה הרבעית סוסים ברדים אמצים : ד ואען ואמר אל-המלאך הדבר בי מה-אלה אדני : ה ויען המלאך ויאמר אלי אלה ארבע רחות השמים יוצאות מהתיצב על-אדון כל-הארץ : ו אשר-בה המוסים השחרים יצאים אל-ארץ צפון והלבנים יצאו אל-אחריהם והברדים יצאו אל-ארץ התימן : ז והאמצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ ויאמר לכו התהלכו בארץ ותתהלכנה בארץ : ח ויזעק אתי וידבר אלי לאמר ראה היוצאים אל-ארץ צפון הניחו את-רוחי בארץ צפון : ט ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : י לקוח מאת הגולה מחלדי ומאת טוביה ומאת ידעיה ובאת אתה ביום ההוא ובאת בית יאשיה בןצפניה אשר-באו מבבל : יא ולקחת כסף-וזהב ועשית עטרות ושמת בראש יהושע בןיהוצדק הכהן הגדול : יב ואמרת אליו לאמר כה אמר יהוה צבאות לאמר הנה-איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את-היכל יהוה : יג והוא יבנה את-היכל יהוה והוא-ישא הוד וישב ומשל על-כסאו והיה כהן על-כסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם : יד והעטרת תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה ולחן בן-צפניה לזכרון בהיכל יהוה : טו ורחוקים יבאו ובנו בהיכל יהוה וידעתם כי-יהוה צבאות שלחני אליכם והיה אם-שמוע תשמעון בקול יהוה אלהיכם : השמים : י ואמר אל-המלאך הדבר בי אנה המה מולכות את-האיפה : יא ויאמר אלי לבנותלה בית בארץ שנער והוכן והניחה שם על-מכנתה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר