עמוד:607

פרק ג א ויראני את-יהושע הכהן הגדול עמד לפני מלאך יהוה והשטן עמד על-ימינו לשטנו : ב ויאמר יהוה אל-השטן יגער יהוה בך השטן ויגער יהוה בך הבחר בירושלם הלוא זה אוד מצל מאש : ג ויהושע היה לבש בגדים צואים ועמד לפני המלאך : ד ויען ויאמר אלהעמדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך והלבש אתך מחלצות : ה ואמר ישימו צניף טהור על-ראשו וישימו הצניף החהור על-ראשו וילבשהו בגדים ומלאך יהוה עמד : ו ויעד מלאך יהוה ביהושע לאמר : ז כה-אמר יהוה צבאות אם-בדרכי תלך ואם את-משמרתי תשמר וגם-אתה תדין את-ביתי וגם תשמר אתחצרי ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה : ח שמע-נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך הישבים לפניך כי-אנשי מופת המה כי-הנני מביא את-עבדי צמח : ט כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על-אבן אחת שבעה עינים הנני מפתח פתחה נאם יהוה צבאות ומשתי פרק ב א ואשא את-עיני וארא והנה ארבע קרנות : ב ואמר אל-המלאך הדבר בי מה-אלה ויאמר אלי אלה הקרנות אשר זרו את-יהודה את-ישראל וירושלם : ג ויראני יהוה ארבעה חרשים : ד ואמר מה אלה באים לעשות ויאמר לאמר אלה הקרנות אשר-זרו את-יהודה כפי-איש לא-נשא ראשו ויבאו אלה להחריד אתם לידות את-קרנות הגוים הנשאים קרן אל-ארץ יהודה לזרותה : ה ואשא עיני וארא והנה-איש ובידו חבל מדה : ו ואמר אנה אתה הלך ויאמר אלי למד את-ירושלם לראות כמה-רחבה וכמה ארכה : ז והנה המלאך הדבר בי יצא ומלאך אחר יצא לקראתו : ח ויאמר אלו רץ דבר אל-הנער הלז לאמר פרזות תשב ירושלם מרב אדם ובהמה בתוכה : ט ואני אהיה-לה נאם-יהוה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה : י הוי הוי ונסו מארץ צפון נאם-יהוה כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם נאם-יהוה : יא הוי ציון המלטי יושבת בת-בבל : יב כי כה אמר יהוה צבאות אחר כבוד שלחני אלהגוים השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו : יג כי הנני מניף את-ידי עליהם והיו שלל לעבדיהם וידעתם כי-יהוה צבאות שלחני : יד רני ושמחי בת-ציון כי הנני-בא ושכנתי בתוכך נאם-יהוה : טו ונלוו גוים רבים אל-יהוה ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי-יהוה צבאות שלחני אליך : טז ונחל יהוה את-יהודה חלקו על אדמת הקדש ובחר עוד בירושלם : יז הס כל בשר מפני יהוה כי נעור ממעון קדשו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר