עמוד:602

פרק ג א הוי מראה ונגאלה העיר היונה : ב לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אלאלהיה לא קרבה : ג שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר : ד נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו-קדש חמסו תורה : ה יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא-יודע עול בשת : ו הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי-איש מאין יושב : ז אמרתי אךתיראי אותי תקחי מוסר ולא-יכרת מעונה כל אשר-פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם : ח לכן חכו-לי נאם-יהוה ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל-הארץ : ט כי-אז אהפך אל-עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד : י מעבר לנהרי-כוש עתרי בת-פוצי יובלון מנחתי : יא ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי-אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא-תוספי לגבהה עוד בהר קדשי : יב והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה : יג שארית ישראל לא-יעשו עולה ולא-ידברו כזב ולא-ימצא בפיהם לשון תרמית כי-המה ירעו ורבצו ואין מחריד : יד רני בת-ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכללב בת ירושלם : טו הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא-תיראי רע משפטו פעלו בקשו-צדק בקשו ענוה אולי תמתרו ביום אף-יהוה : ד כי עזה עזובה תהיה ואשקלון לשממה אשדוד בצהרים יגרשוה ועקרון תעקר : ה הוי ישבי חבל הים גוי כרתים דבר-יהוה עליכם כנען ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב : ו והיתה חבל הים נות כרת רעים וגדרות צאן : ז והיה חבל לשארית בית יהודה עליהם ירעון בבתי אשקלון בערב ירבצון כי יפקדם יהוה אלהיהם ושב שביתם : ח שמעתי חרפת מואב וגדופי בני עמון אשר חרפו את-עמי ויגדילו על-גבולם : ט לכן חי-אני נאם יהוה צבאות אלהי ישראל כי-מואב כסדם תהיה ובני עמון כעמרה ממשק חרול ומכרה-מלח ושממה עד-עולם שארית עמי יבזום ויתר גויי ינחלום : י זאת להם תחת גאונם כי חרפו ויגדלו על-עם יהוה צבאות : יא נורא יהוה עליהם כי רזה את כל-אלהי הארץ וישתחוו-לו איש ממקומו כל איי הגוים : יב גם-אתם כושים חללי חרבי המה : יג ויט ידו על-צפון ויאבד את-אשור וישם את-נינוה לשממה ציה כמדבר : יד ורבצו בתוכה עדרים כל-חיתו-גוי גם-קאת גם-קפד בכפתריה ילינו קול ישורר בחלון חרב במף כי ארזה ערה : טו זאת העיר העליזה היושבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי עוד איך היתה לשמה מרבץ לחיה כל עובר עליה ישרק יניע ידו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר