עמוד:601

פרק ב א התקוששו וקושו הגוי לא נכסף : ב בטרם לדת חק כמץ עבר יום בטרם לא-יבוא עליכם חרון אף-יהוה בטרם לא-יבוא עליכם יום אף-יהוה : ג בקשו את-יהוה כל-ענוי הארץ אשר פרק א א דבר-יהוה אשר היה אל-צפניה בן-כושי בן-גדליה בן-אמריה בן-חזקיה בימי יאשיהו בןאמון מלך יהודה : ב אסף אסף כל מעל פני האדמה נאם-יהוה : ג אסף אדם ובהמה אסף עוף-השמים ודגי הים והמכשלות את-הרשעים והכרתי את-האדם מעל פני האדמה נאםיהוה : ד ונטיתי ידי על-יהודה ועל כל-יושבי ירושלם והכרתי מן-המקום הזה את-שאר הבעל את-שם הכמרים עם-הכהנים : ה ואת-המשתחוים על-הגגות לצבא השמים ואתהמשתחוים הנשבעים ליהוה והנשבעים במלכם : ו ואת-הנסוגים מאחרי יהוה ואשר לאבקשו את-יהוה ולא דרשהו : ז הס מפני אדני יהוה כי קרוב יום יהוה כי-הכין יהוה זבח הקדיש קראיו : ח והיה ביום זבח יהוה ופקדתי על-השרים ועל-בני המלך ועל כל-הלבשים מלבוש נכרי : ט ופקדתי על כל-הדולג על-המפתן ביום ההוא הממלאים בית אדניהם חמס ומרמה : י והיה ביום ההוא נאם-יהוה קול צעקה משער הדגים ויללה מן-המשנה ושבר גדול מהגבעות : יא הילילו ישבי המכתש כי נדמה כל-עם כנען נכרתו כל-נטילי כסף : יב והיה בעת ההיא אחפש את-ירושלם בנרות ופקדתי על-האנשים הקפאים על-שמריהם האמרים בלבבם לא-ייטיב יהוה ולא ירע : יג והיה חילם למשמה ובתיהם לשממה ובנו בתים ולא ישבו ונטעו כרמים ולא ישתו את-יינם : יד קרוב יום-יהוה הגדול קרוב ומהר מאד קול יום יהוה מר צרח שם גבור : טו יום עברה היום ההוא יום צרה ומצוקה יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל : טז יום שופר ותרועה על הערים הבצרות ועל הפנות הגבהות : יז והצרתי לאדם והלכו כעורים כי ליהוה חטאו ושפך דמם כעפר ולחמם כגללים : יח גם-כספם גם-זהבם לא-יוכל להצילם ביום עברת יהוה ובאש קנאתו תאכל כלהארץ כי-כלה אך-נבהלה יעשה את כל-ישבי הארץ : צפניה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר