עמוד:600

פרק ג א תפלה לחבקוק הנביא על שגינות : ב יהוה שמעתי שמעך יראתי יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור : ג אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר-פארן סלה כמה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ : ד ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה : ה לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו : ו עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי-עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו : ז תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין : ח הבנהרים חרה יהוה אם בנהרים אפך אם-בים עברתך כי תרכב על-סוסיך מרכבתיך ישועה : ט עריה תעור קשתך שבעות מחות אמר סלה נהרות תבקע-ארץ : י ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא : יא שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך : יב בזעם תצעד-ארץ באף תדוש גוים : יג יצאת לישע עמך לישע את-משיחך מחצת ! אש מבית רשע ערות יסוד עד-צואר סלה : יד נקבת במחיו ראש פרזיו יסערו להפיצני עליצתם כמו-לאכל עני במסתר : טו דרכת בים סוסיך חמר מים רבים : טז שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו : יז כי-תאנה לא-תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה-זית ושדמות לאעשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים : יח ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי : יט יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי : אתה שלות גוים רבים ישלוך כל-יתר עמים מדמי אדם וחמס-ארץ קריה וכל-ישבי בה : ט הוי בצע בצע רע לביתו לשום במרום קנו להנצל מכף-רע : י יעצת בשת לביתך קצותעמים רבים וחוטא נפשך : יא כי-אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה : יב הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה : יג הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי-אש ולאמים בדי-ריק יעפו : יד כי תמלא הארץ לדעת את-כבוד יהוה כמים יכמו על-ים : טו הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על-מעוריהם : טז שבעת קלון מכבוד שתה גםאתה והערל תמוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על-כבודך : יז כי חמס לבנון יכמך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס-ארץ קריה וכל-ישבי בה : יח מה-הועיל פסל כי פסלו יצרו ממכה ומורה שקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים : יט הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה-הוא תפוש זהב וכסף וכל-רוח אין בקרבו : כ ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל-הארץ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר