עמוד:594

פרק ו א שמעו-נא את אשר-יהוה אמר קום ריב את-ההרים ותשמענה הגבעות קולך : ב שמעו הרים את-ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם-עמו ועם-ישראל יתוכח : ג עמי מה-עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי : ד כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את-משה אהרן ומרים : ה עמי זכר-נא מה-יעץ בלק מלך מואב ומה-ענה אתו פרק ה א ואתה בית-לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם : ב לכן יתנם עד-עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על-בני ישראל : ג ועמד ורעה בעז יהוה בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי-עתה יגדל עד-אפסי-ארץ : ד והיה זה שלום אשור כי-יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם : ה ורעו את-ארץ אשור בחרב ואת-ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור כי-יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו : ו והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי-עשב אשר לא-יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם : ז והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי-צאן אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל : ח תרם ידך על-צריך וכל-איביך יכרתו : ט והיה ביום-ההוא נאם-יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך : י והכרתי ערי ארצך והרסתי כל-מבצריך : יא והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו-לך : יב והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא-תשתחוה עוד למעשה ידיך : יג ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך : יד ועשיתי באף ובחמה נקם את-הגוים אשר לא שמעו : ואתה מגדל-עדר עפל בת-ציון עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת-ירושלם : ט עתה למה תריעי רע המלך אין-בך אם-יועצך אבד כי-החזיקך חיל כיולדה : י חולי וגחי בת-ציון כיולדה כי-עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד-בבל שם תנצלי שם יגאלך יהוה מכף איביך : יא ועתה נאספו עליך גוים רבים האמרים תחנף ותחז בציון עינינו : יב והמה לא ידעו מחשבות יהוה ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה : יג קומי ודושי בתציון כי-קרנך אשים ברזל ופרסתיך אשים נחושה והדקות עמים רבים והחרמתי ליהוה בצעם וחילם לאדון כל-הארץ : יד עתה תתגדדי בת-גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו עלהלחי את שפט ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר