עמוד:593

פרק ד א והיה באחרית הימים יהיה הר בית-יהוה נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים : ב והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה ואל-בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר-יהוה מירושלם : ג ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצמים עד-רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות לא-ישאו גוי אל-גוי חרב ולא-ילמדון עוד מלחמה : ד וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כיפי יהוה צבאות דבר : ה כי כל-העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם-יהוה אלהינו לעולם ועד : ו ביום ההוא נאם-יהוה אספה הצלעה והנדחה אקבצה ואשר הרעתי : ז ושמתי את-הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד-עולם : ח פרק ג א ואמר שמעו-נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל הלוא לכם לדעת את-המשפט : ב שנאי טוב ואהבי רע גזלי עורם מעליהם ושארם מעל עצמותם : ג ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו ואת-עצמתיהם פצחו ופרשו כאשר במיר וכבשר בתוך קלחת : ד אז יזעקו אל-יהוה ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו מעלליהם : ה כה אמר יהוה על-הנביאים המתעים את-עמי הנשכים בשניהם וקראו שלום ואשר לא-יתן על-פיהם וקדשו עליו מלחמה : ו לכן לילה לכם מחזון וחשכה לכם מקסם ובאה השמש על-הנביאים וקדר עליהם היום : ז ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על-שפם כלם כי אין מענה אלהים : ח ואולם אנכי מלאתי כח את-רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חחאתו : ט שמעו-נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כלהישרה יעקשו : י בנה ציון בדמים וירושלם בעולה : יא ראשיה בשחד ישפטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו ועל-יהוה ישענו לאמר הלוא יהוה בקרבנו לא-תבוא עלינו רעה : יב לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער : תפשטון מעברים בטח שובי מלחמה : ט נשי עמי תגרשון מבית תענגיה מעל עלליה תקחו הדרי לעולם : י קומו ולכו כי לא-זאת המנוחה בעבור טמאה תחבל וחבל נמרץ : יא לו-איש הלך רוח ושקר כזב אחף לך ליין ולשכר והיה מחיף העם הזה : יב אסף אאסף יעקב כלך קבץ אקבץ שארית ישראל יחד אשימנו כצאן בצרה כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם : יג עלה הפרץ לפניהם פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר