עמוד:586

פרק ח א כה הראני אדני יהוה והנה כלוב קיץ : ב ויאמר מה אתה ראה עמוס ואמר כלוב קיץ ויאמר יהוה אלי בא הקץ אל עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו : ג והילילו שירות היכל ביום ההוא נאם אדני יהוה רב הפגר בכל מקום השליך הס : ד שמעושזאת השאפים אביון ולשבית ענוי עניי ארץ : ה לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה : ו לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר : ז נשבע יהוה בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם : ח העל זאת לא תרגז הארץ ואבל כל יושב בה ועלתה כאר כלה ונגרשה ונשקה ונשקעה כיאור מצרים : ט והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור : י והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה פרק ז א כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה לקש אחר גזי המלך : ב והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב כי קטן הוא : ג נחם יהוה על זאת לא תהיה אמר יהוה : ד כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את תהום רבה ואכלה את החלק : ה ואמר אדני יהוה חדל נא מי יקום יעקב כי קטן הוא : ו נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה אמר אדני יהוה : ז כה הראני והנה אדני נצב על חומת אנך ובידו אנך : ח ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו : ט ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב : י וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלךשישראל לאמר קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו : יא כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל גלה יגלה מעל אדמתו : יב ויאמר אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא : יג ובית אל לא תוסיף עוד להנבא כי מקדששמלך הוא ובית ממלכה הוא : יד ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים : טו ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל עמי ישראל : טז ועתה שמע דבר יהוה אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תחיף על בית ישחק : יז לכן כה אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר