עמוד:583

פרק ג א שמעו את הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם בני ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר : ב רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם : ג הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו : ד הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד : ה התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד : ו אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה : ז כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים : ח אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא : ט השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה : י ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם : יא לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והורד ממך עזך ונבזו ארמנותיך : יב כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מחה ובדמשק ערש : יג שמעו והעידו בבית יעקב נאם אדני יהוה אלהי הצבאות : יד כי ביום פקדי פשעי ישראל עליו ופקדתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ : טו והכיתי בית החרף על בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים נאם יהוה : ארמנות ירושלם : ו כה אמר יהוה על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים : ז השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יחו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי : ח ועל בגדים חבלים יחו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם : ט ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת : י ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמרי : יא ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין זאת בני ישראל נאם יהוה : יב ותשקו את הנזרים יין ועל הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו : יג הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר : יד ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו : טו ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב המוס לא ימלט נפשו : טז ואמיץ לבו בגבורים ערום ינוס ביום ההוא נאם יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר