עמוד:582

פרק ב א כה אמר יהוה על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו עצמות מלךשאדום לשיד : ב ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר : ג והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר יהוה : ד כה אמר יהוה על שלשה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו על מאסם את תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם : ה ושלחתי אש ביהודה ואכלה פרק א א דברי עמוס אשר היה בנקדים מתקוע אשר חזה על ישראל בימי עזיה מלךשיהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל שנתים לפני הרעש : ב ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל : ג כה אמר יהוה על שלשה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו על דושם בחרצות הברזל את הגלעד : ד ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן הדד : ה ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה : ו כה אמר יהוה על שלשה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום : ז ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנתיה : ח והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי על עקרון ואבדו שארית פלשתים אמר אדני יהוה : ט כה אמר יהוה על שלשה פשעי צר ועל ארבעה לא אשיבנו על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים : י ושלחתי אש בחומת צר ואכלה ארמנתיה : יא כה אמר יהוה על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח : יב ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה : יג כה אמר יהוה על שלשה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם : יד והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה : טו והלך מלכם בגולה הוא ושריו יחדו אמר יהוה : עמוס

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר