עמוד:580

פרק ב א תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי-בא יום-יהוה כי קרוב : ב יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על-ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מןהעולם ואחריו לא יוסף עד-שני דור ודור : ג לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה כגן-עדן הארץ לפניו ואחריו מדבר שממה וגם-פליטה לא-היתה לו : ד כמראה סוסים מראהו וכפרשים כן ירוצון : ה כקול מרכבות על-ראשי ההרים ירקדון כקול להב אש אכלה קש כעם עצום ערוך מלחמה : ו מפניו יחילו עמים כל-פנים קבצו פארור : ז כגבורים ירצון כאנשי מלחמה יעלו חומה ואיש בדרכיו ילכון ולא יעבטון ארחותם : ח ואיש אחיו לא ידחקון גבר במסלתו ילכון ובעד השלח יפלו לא יבצעו : ט בעיר ישקו בחומה ירצון בבתים יעלו בעד החלונים יבאו כגנב : י לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם : יא ויהוה נתן קולו לפני חילו כי רב מאד מחנהו כי עצום עשה דברו כי-גדול יום-יהוה ונורא מאד ומי יכילנו : יב וגם-עתה נאם-יהוה שבו עדי בכל-לבבכם ובצום ובבכי ובמספד : יג וקרעו לבבכם ואל-בגדיכם ושובו אל-יהוה אלהיכם כי-חנון ורחום הוא ארך אפים ורב-חסד ונחם על-הרעה : יד מי יודע ישוב ונחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך ליהוה אלהיכם : טו תקעו שופר בציון קדשו-צום קראו עצרה : טז אספו-עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים וינקי שדים יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה : יז בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי יהוה ויאמרו חוסה יהוה על-עמך ואל-תתן נחלתך לחרפה למשל-בם גוים למה יאמרו בעמים איה אלהיהם : יח ויקנא יהוה לארצו ויחמל על-עמו : יט ויען יהוה ויאמר לעמו הנני שלח לכם את-הדגן והתירוש והיצהר ושבעתם אתו ולא-אתן אתכם עוד חרפה בגוים : כ ואת-הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל-ארץ ציה ושממה אתפניו אל-הים הקדמני וספו אל-הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות : כא אל-תיראי אדמה גילי ושמחי כי-הגדיל יהוה לעשות : כב אל-תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי-עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם : כג ובני ציון גילו ושמחו ביהוה אלהיכם כי-נתן לכם את-המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון : כד ומלאו הגרנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר : כה ושלמתי לכם את-השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם חילי הגדול אשר שלחתי בכם : כו ואכלתם אכול ושבוע והללתם אתשם יהוה אלהיכם אשר-עשה עמכם להפליא ולא-יבשו עמי לעולם : כז וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני יהוה אלהיכם ואין עוד ולא-יבשו עמי לעולם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר