עמוד:577

פרק יב א סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם-אל ועם-קדושים נאמן : ב אפרים רעה רוח ורדף קדים כל-היום כזב ושד ירבה וברית עם-אשור יכרתו ושמן למצרים יובל : ג וריב ליהוה עם-יהודה ולפקד על-יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו : ד בבטן עקב את-אחיו ובאונו שרה את-אלהים : ה וישר אל-מלאך ויכל בכה ויתחנן-לו בית-אל ימצאנו ושם ידבר עמנו : ו ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו : ז ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל-אלהיך תמיד : ח כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב : ט ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל-יגיעי לא ימצאו-לי עון אשר-חטא : י ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד : יא ודברתי על-הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד פרק יא א כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני : ב קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקחרון : ג ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על-זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים : ד בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל : ה לא ישוב אל-ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב : ו וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם : ז ועמי תלואים למשובתי ואל-על יקראהו יחד לא ירומם : ח איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי : ט לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא-איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר : י אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי-הוא ישאג ויחרדו בנים מים : יא יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על-בתיהם נאם-יהוה : חחאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על-מזבחותם ואמרו להרים כמונו ולגבעות נפלו עלינו : ט מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא-תשיגם בגבעה מלחמה על-בני עלוה : י באותי ואמרם ואמפו עליהם עמים באסרם לשתי עונתם : יא ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על-טוב צוארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד-לו יעקב : יב זרעו לכם לצדקה קצרו לפי-חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את-יהוה עד-יבוא וירה צדק לכם : יג חרשתם-רשע עולתה קצרתם אכלתם פרי-כחש כי-בטחת בדרכך ברב גבוריך : יד וקאם שאון בעמך וכל-מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה אם על-בנים רחשה : טו ככה עשה לכם בית-אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר