עמוד:576

פרק י א גפן בוקק ישראל פרי ישוה-לו כרב לפריו הרבה למזבחות כטוב לארצו היטיבו מצבות : ב חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם : ג כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי לא יראנו את-יהוה והמלך מה-יעשה-לנו : ד דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי : ה לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי-אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על-כבודו כי-גלה ממנו : ו גם-אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו : ז נדמה שמרון מלכה כקצף על-פני-מים : ח ונשמדו במות און פרק ט א אל-תשמח ישראל אל-גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל-גרנות דגן : ב גרן ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה : ג לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו : ד לא-ימכו ליהוה יין ולא יערבו-לו זבחיהם כלחם אונים להם כל-אכליו יחמאו כי-לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה : ה מה-תעשו ליום מועד וליום חג-יהוה : ו כיהנה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמוש יירשם חוח באהליהם : ז באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משטמה : ח צפה אפרים עם-אלהי נביא פח יקוש על-כל-דרכיו משטמה בבית אלהיו : ט העמיקו-שחתו כימי הגבעה יזכור עונם יפקוד חחאותם : י כענבים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל-פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם : יא אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון : יב כי אם-יגדלו את-בניהם ושכלתים מאדם כי-גם-אוי להם בשורי מהם : יג אפרים כאשר-ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל-הרג בניו : יד תן-להם יהוה מה-תתן תן-להם רחם משכיל ושדים צמקים : טו כל-רעתם בגלגל כי-שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל-שריהם סררים : טז הכה אפרים שרשם יבש פרי בל-יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם : יז ימאסם אלהי כי לא שמעו לו ויהיו נדדים בגוים : אפרים מזבחת לחטא היו-לו מזבחות לחטא : יב אכתב-לו רבי תורתי כמו-זר נחשבו : יג זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חחאותם המה מצרים ישובו : יד וישכח ישראל את-עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי-אש בעריו ואכלה ארמנתיה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר