עמוד:571

יעביר ראשית הארץ כי-קדש ליהוה : טו וחמשת אלפים הנותר ברחב על-פני חמשה ועשרים אלף חל-הוא לעיר למושב ולמגרש והיתה העיר בתוכו : טז ואלה מדותיה פאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים ופאת-נגב חמש מאות וארבעת אלפים ומפאת קדים חמש מאות וארבעת אלפים ופאת-ימה חמש מאות וארבעת אלפים : יז והיה מגרש לעיר צפונה חמשים ומאתים ונגבה חמשים ומאתים וקדימה חמשים ומאתים וימה חמשים ומאתים : יח והנותר בארך לעמת תרומת הקדש עשרת אלפים קדימה ועשרת אלפים ימה והיה לעמת תרומת הקדש והיתה תבואתו ללחם לעבדי העיר : יט והעבד העיר יעבדוהו מכל שבטי ישראל : כ כל-התרומה חמשה ועשרים אלף בחמשה ועשרים אלף רביעית תרימו אתתרומת הקדש אל-אחזת העיר : כא והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת-הקדש ולאחזת העיר אל-פני חמשה ועשרים אלף תרומה עד-גבול קדימה וימה על-פני חמשה ועשרים אלף עלגבול ימה לעמת חלקים לנשיא והיתה תרומת הקדש ומקדש הבית בתוכו : כב ומאחזת הלוים ומאחזת העיר בתוך אשר לנשיא יהיה בין גבול יהודה ובין גבול בנימן לנשיא יהיה : כג ויתר השבטים מפאת קדימה עד-פאת-ימה בנימן אחד : כד ועל גבול בנימן מפאת קדימה עד-פאת-ימה שמעון אחד : כה ועל גבול שמעון מפאת קדימה עד-פאת-ימה יששכר אחד : כו ועל גבול יששכר מפאת קדימה עד-פאת-ימה זבולן אחד : כז ועל גבול זבולן מפאת קדמה עד-פאת-ימה גד אחד : כח ועל גבול גד אל-פאת נגב תימנה והיה גבול מתמר מי מריבת קדש נחלה על-הים הגדול : כט זאת הארץ אשר-תפילו מנחלה לשבטי ישראל ואלה מחלקותם נאם אדני יהוה : ל ואלה תוצאת העיר מפאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים מדה : לא ושערי העיר על-שמות שבטי ישראל שערים שלושה צפונה שער ראובן אחד שער יהודה אחד שער לוי אחד : לב ואל-פאת קדימה חמש מאות וארבעת אלפים ושערים שלשה ושער יוסף אחד שער בנימן אחד שער דן אחד : לג ופאת-נגבה חמש מאות וארבעת אלפים מדה ושערים שלשה שער שמעון אחד שער יששכר אחד שער זבולן אחד : לד פאת-ימה חמש מאות וארבעת אלפים שעריהם שלשה שער גד אחד שער אשר אחד שער נפתלי אחד : לה סביב שמנה עשר אלף ושם-העיר מיום יהוה שמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר