עמוד:570

פרק מח א ואלה שמות השבטים מקצה צפונה אל-יד דרך-חתלן לבוא-חמת חצר עינן גבול דמשק צפונה אל-יד חמת והיו-לו פאת-קדים הים דן אחד : ב ועל גבול דן מפאת קדים עד-פאתימה אשר אחד : ג ועל גבול אשר מפאת קדימה ועד-פאת-ימה נפתלי אחד : ד ועל גבול נפתלי מפאת קדמה עד-פאת-ימה מנשה אחד : ה ועל גבול מנשה מפאת קדמה עד-פאת-ימה אפרים אחד : ו ועל גבול אפרים מפאת קדים ועד-פאת-ימה ראובן אחד : ז ועל גבול ראובן מפאת קדים עד-פאת-ימה יהודה אחד : ח ועל גבול יהודה מפאת קדים עד-פאת-ימה תהיה התרומה אשר-תרימו חמשה ועשרים אלף רחב וארך כאחד החלקים מפאת קדימה עדפאת-ימה והיה המקדש בתוכו : ט התרומה אשר תרימו ליהוה ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים : י ולאלה תהיה תרומת-הקדש לכהנים צפונה חמשה ועשרים אלף וימה רחב עשרת אלפים וקדימה רחב עשרת אלפים ונגבה ארך חמשה ועשרים אלף והיה מקדש-יהוה בתוכו : יא לכהנים המקדש מבני צדוק אשר שמרו משמרתי אשר לא-תעו בתעות בני ישראל כאשר תעו הלוים : יב והיתה להם תרומיה מתרומת הארץ קדש קדשים אל-גבול הלוים : יג והלוים לעמת גבול הכהנים חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרת אלפים כל-ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים : יד ולא-ימכרו ממנו ולא ימר ולא מאכל לא-יבול עלהו ולא-יתם פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן-המקדש המה יוצאים והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה : יג כה אמר אדני יהוה גה גבול אשר תתנחלו את-הארץ לשני עשר שבטי ישראל יוסף חבלים : יד ונחלתם אותה איש כאחיו אשר נשאתי את-ידי לתתה לאבתיכם ונפלה הארץ הזאת לכם בנחלה : טו וזה גבול הארץ לפאת צפונה מן-הים הגדול הדרך חתלן לבוא צדדה : טז חמת ברותה סברים אשר בין-גבול דמשק ובין גבול חמת חצר התיכון אשר אל-גבול חורן : יז והיה גבול מן-הים חצר עינון גבול דמשק וצפון צפונה וגבול חמת ואת פאת צפון : יח ופאת קדים מבין חורן ומבין-דמשק ומבין הגלעד ומבין ארץ ישראל הירדן מגבול על-הים הקדמוני תמדו ואת פאת קדימה : יט ופאת נגב תימנה מתמר עד-מי מריבות קדש נחלה אל-הים הגדול ואת פאת-תימנה נגבה : כ ופאת-ים הים הגדול מגבול עד-נכח לבוא חמת זאת פאת-ים : כא וחלקתם את-הארץ הזאת לכם לשבטי ישראל : כב והיה תפלו אותה בנחלה לכם ולהגרים הגרים בתוככם אשר-הולדו בנים בתוככם והיו לכם כאזרח בבני ישראל אתכם יפלו בנחלה בתוך שבטי ישראל : כג והיה בשבט אשר-גר הגר אתו שם תתנו נחלתו נאם אדני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר