עמוד:569

פרק מז א וישבני אל-פתח הבית והנה-מים יצאים מתחת מפתן הבית קדימה כי-פני הבית קדים והמים ירדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגב למזבח : ב ויוצאני דרך-שער צפונה ויסבני דרך חוץ אל-שער החוץ דרך הפונה קדים והנה-מים מפכים מן-הכתף הימנית : ג בצאתהאיש קדים וקו בידו וימד אלף באמה ויעברני במים מי אפסים : ד וימד אלף ויעברני במים מים ברכים וימד אלף ויעברני מי מתנים : ה וימד אלף נחל אשר לא-אוכל לעבר כי-גאו המים מי שחו נחל אשר לא-יעבר : ו ויאמר אלי הראית בן-אדם ויולכני וישבני שפת הנחל : ז בשובני והנה אל-שפת הנחל עץ רב מאד מזה ומזה : ח ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל-הגלילה הקדמונה וירדו על-הערבה ובאו הימה אל-הימה המוצאים ונרפו המים : ט והיה כל-נפש חיה אשר-ישרץ אל כל-אשר יבוא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאד כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי כל אשר-יבוא שמה הנחל : י והיה עמדו עליו דוגים מעין גדי ועד-עין עגלים משטוח לחרמים יהיו למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאד : יא בצאתיו וגבאיו ולא ירפאו למלח נתנו : יב ועל-הנחל יעלה על-שפתו מזה ומזה כל-עץ- יעשה ביום השבת ויצא וסגר את-השער אחרי צאתו : יג וכבש בן-שנתו תמים תעשה עולה ליום ליהוה בבקר בבקר תעשה אתו : יד ומנחה תעשה עליו בבקר בבקר ששית האיפה ושמן שלישית ההין לרס את-המלת מנחה ליהוה חקות עולם תמיד : טו יעשו את-הכבש ואת-המנחה ואת-השמן בבקר בבקר עולת תמיד : טז כה-אמר אדני יהוה כי-יתן הנשיא מתנה לאיש מבניו נחלתו היא לבניו תהיה אחזתם היא בנחלה : יז וכי-יתן מתנה מנחלתו לאחד מעבדיו והיתה לו עד-שנת הדרור ושבת לנשיא אך נחלתו בניו להם תהיה : יח ולאיקח הנשיא מנחלת העם להונתם מאחזתם מאחזתו ינחל את-בניו למען אשר לא-יפצו עמי איש מאחזתו : יט ויביאני במבוא אשר על-כתף השער אל-הלשכות הקדש אל-הכהנים הפנות צפונה והנה-שם מקום בירכתים ימה : כ ויאמר אלי זה המקום אשר יבשלו-שם הכהנים את-האשם ואת-החחאת אשר יאפו את-המנחה לבלתי הוציא אל-החצר החיצונה לקדש את-העם : כא ויוציאני אל-החצר החיצנה ויעבירני אל-ארבעת מקצועי החצר והנה חצר במקצע החצר חצר במקצע החצר : כב בארבעת מקצעות החצר חצרות קטרות ארבעים ארך ושלשים רחב מדה אחת לארבעתם מהקצעות : כג וטור סביב בהם סביב לארבעתם ומבשלות עשוי מתחת החירות סביב : כד ויאמר אלי אלה בית המבשלים אשר יבשלו-שם משרתי הבית את-זבח העם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר