עמוד:568

פרק מו א כה-אמר אדני יהוה שער החצר הפנימית הפנה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח : ב ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ ועמד על-מזוזת השער ועשו הכהנים את-עולתו ואת-שלמיו והשתחוה על-מפתן השער ויצא והשער לאימגר עד-הערב : ג והשתחוו עם-הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחדשים לפני יהוה : ד והעלה אשר-יקרב הנשיא ליהוה ביום השבת ששה כבשים תמימם ואיל תמים : ה ומנחה איפה לאיל ולכבשים מנחה מתת ידו ושמן הין לאיפה : ו וביום החדש פר בן-בקר תמימם וששת כבשם ואיל תמימם יהיו : ז ואיפה לפר ואיפה לאיל יעשה מנחה ולכבשים כאשר תשיג ידו ושמן הין לאיפה : ח ובבוא הנשיא דרך אולם השער יבוא ובדרכו יצא : ט ובבוא עם-הארץ לפני יהוה במועדים הבא דרך-שער צפון להשתחות יצא דרך-שער נגב והבא דרך-שער נגב יצא דרך-שער צפונה לא ישוב דרך השער אשר-בא בו כי נכחו יצא : י והנשיא בתוכם בבואם יבוא ובצאתם יצאו : יא ובחגים ובמועדים תהיה המנחה איפה לפר ואיפה לאיל ולכבשים מתת ידו ושמן הין לאיפה : יב וכי-יעשה הנשיא נדבה עולה אושלמים נדבה ליהוה ופתח לו את-השער הפנה קדים ועשה את-עלתו ואת-שלמיו כאשר וששיתם האיפה מחמר השערים : יד וחק השמן הבת השמן מעשר הבת מן-הכר עשרת הבתים חמר כי-עשרת הבתים חמר : טו ושה-אחת מן-הצאן מן-המאתים ממשקה ישראל למנחה ולעולה ולשלמים לכפר עליהם נאם אדני יהוה : טז כל העם הארץ יהיו אל-התרומה הזאת לנשיא בישראל : יז ועל-הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים ובחדשים ובשבתות בכל-מועדי בית ישראל הוא-יעשה את-החחאת ואת-המנחה ואת-העולה ואתהשלמים לכפר בעד בית-ישראל : יח כה-אמר אדני יהוה בראשון באחד לחדש תקח פרבן-בקר תמים וחחאת את-המקדש : יט ולקח הכהן מדם החחאת ונתן אל-מזוזת הבית ואלארבע פנות העזרה למזבח ועל-מזוזת שער החצר הפנימית : כ וכן תעשה בשבעה בחדש מאיש שגה ומפתי וכפרתם את-הבית : כא בראשון בארבעה עשר יום לחדש יהיה לכם הפסח חג שבעות ימים מצות יאכל : כב ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל-עם הארץ פר חחאת : כג ושבעת ימי-החג יעשה עולה ליהוה שבעת פרים ושבעת אילים תמימם ליום שבעת הימים וחחאת שעיר עזים ליום : כד ומנחה איפה לפר ואיפה לאיל יעשה ושמן הין לאיפה : כה בשביעי בחמשה עשר יום לחדש בחג יעשה כאלה שבעת הימים כחחאת כעלה וכמנחה וכשמן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר